شاهرخ , shahrokh_novin

شاهرخ

 بمیرد دنیا با همه سوروساتش
شاهرخ , shahrokh_novin

شاهرخ

مطالبدوستان 15
cloobid
shahrokh_novin
، 7 سال و 25 روز
مرد 29 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

دوستان

 • ایدا , aliakbariran
 • 15 نفر

  morebox img


تبلیغات

شاهرخ , shahrokh_novin
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ : ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﯼ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺶ
ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ : ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎ ﺍﻻﻧﺸﻢ 5 ﻧﻔﺮﻭ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺑﺴﻪ
ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ : ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺷﻮ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﮕﯿﺮﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ
ﻧﻤﯿﺸﻢ ﯾﮑﻢ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮐﺸﻮ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻦ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺶ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺟﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ
روز قبل در تهران!!
ادامه
99
شاهرخ , shahrokh_novin
شاهرخ اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
شاهرخ , shahrokh_novin
پاییز سبز 4 سال پیش
نکتشو بگو شرافتی جایزه بگیر هه عمرا بتونی پیدا کنی....
ادامه
شاهرخ , shahrokh_novin
شاهرخ 4 سال پیش
بمیرد دنیا با همه سوروساتش