سپیده   م , sepide_11

سپیده م

 ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺮور ﺑﻮد … دور از دﺳﺘﺮس … ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد و ﺳﺮﺳﻨﮕﯿﻦ … ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از روﯾﺖ رد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ …
سپیده   م , sepide_11

سپیده م

مطالب
cloobid
sepide_11
، 4 سال و 2 ماه و 16 روز
زن 27 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،


تبلیغات

سپیده   م , sepide_11
سپیده 3 سال پیش
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺮور ﺑﻮد … دور از دﺳﺘﺮس … ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد و ﺳﺮﺳﻨﮕﯿﻦ … ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از روﯾﺖ رد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ …
99
سپیده   م , sepide_11
سپیده 3 سال پیش
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺭﺿﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﯿﭻ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ .... ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺭﺿﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻧﯿﺴﺘﻢ …
سپیده   م , sepide_11
سپیده 3 سال پیش
دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش می کنیم که صلاح نبود!
سپیده   م , sepide_11
سپیده 3 سال پیش
تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی . فردریش نیچه