یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

 @storytimes   و   @andishehvaghalam  داستان های صوتی مرا بشنوید
یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

مطالب
cloobid
sarab_e_sabz
، 8 سال و 7 ماه و 23 روز
زن 45 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

یاس سپید , sarab_e_sabz
کتاب صوتی دختری در قطار

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزهشتم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
99
یاس سپید , sarab_e_sabz
کتاب صوتی دختری در قطار

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزهفتم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
کتاب صوتی دختری در قطار

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزششم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
کتاب صوتی دختری در قطار

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزپنجم
با روایت: مرجان سالاری

@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
چشم هایم،
در حسرت آغوش خواب،
در تاریکخانه ،
می دوند!

روزهاکوتاه،
شبها بلند،
شبهایی پیاپی یلدا،
یلدا،
یلدا...

در حسرت رویای وصال ،
دوباره بیست ساله شدیم!
بیست سال و چندصد ماه!
وچه فرتوت ،
خسته،
ناتوان ،
مانده آرزوهامان.

ما - نقطه ی صفر پرگار -
در چرخشی مدام
به شعاع خود
دوره می کنیم
حول محور تکرار
تمام درس های قدیم را.
ادامه