ساناز  , sara_parsa34

ساناز

 من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !   از لج تـو  از لج خـودم  که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوئیم
ساناز  , sara_parsa34

ساناز

مطالب
cloobid
sara_parsa34
، 9 سال و 11 ماه و 26 روز
زن 29 ساله مجرد
يک سال کالج ، دانشجو


تبلیغات

ساناز  , sara_parsa34
ساناز 2 سال پیش
من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تـو از لج خـودم که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوئیم
99
ساناز  , sara_parsa34
روزی رسول خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین نزدش حضور داشتند.
♥•٠·
حضرت دعا نمود:
خدایـا! خـوب آگـاهی کـه اینـان اهـل بیـت مـن و
گـرامی ترین مـردم نـزد من هستـند، کسـانی را
کـه بدانها محبـت میورزند مورد محبـت خـود قـرار
ده و بـر کینـه تـوزان آنـها خشـم بگـیر،
دوستداران آنهـا را دوست بدار و دشمنـانشان را
دشـمن شمـار و یـاری کنندگـانشـان را یاری فرما

آنـان را از هـرگـونه پلیـدی پیـراستـه گـردان و از هـر
گنـاهی برکنـار دار و از سـوی خود با روح القـدس
آنـان را تایید و حمـایت فـرما.
ادامه
ساناز  , sara_parsa34
امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) فرمودند:

آگاه باشید این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد ، پس به خودتان رحم کنید ، شما مصیبت های دنیا را آزموده اید.

آیا ناراحتی یکی از نزدیکان خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته ، یا زمین خورده و پایش مجروح گشته ، یا ریگ های داغ بیابان او را رنج داده، دیده اید که تحمل آن چه مشکل است ؟

پس چگونه می شود تحمل کرد که در میان دو طبقه آتش در کنار سنگ های گداخته همنشین شیطان باشید ؟

آیا می دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش غضب کند شعله ها بر روی هم می غلتند و یکدیگر را می کوبند و در میان درهای جهنم به هر طرف زبانه می کشد.

نهج البلاغه خطبۀ 183
ادامه
ساناز  , sara_parsa34
تصویر میکروسکوپی از برش موز !!
ادامه