ح  , saghira

ح

 امام صادق علیه السلام در جواب كسى كه پرسیده بود چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ فرمود: صدقه و استغفار .
ح  , saghira

ح

مطالب
cloobid
saghira
، 11 سال و 3 ماه و 22 روز
مرد 78 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

ح  , saghira
امام سجاد علیه السلام:
مؤمن از دعایش سه نتیجه مى گیرد:یا برایش ذخیره گردد،
یا در دنیا برآورده شود، یا بلایى را که خواست به او برسد، از او بگرداند.

ادامه
99
ح  , saghira
ایران تا ثریا 2 روز پیش
ادامه
ح  , saghira
ح 4 روز پیش
امام صادق علیه السلام در جواب كسى كه پرسیده بود چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ فرمود: صدقه و استغفار .
ح  , saghira

فقط خداست كه ...
میشود با دهان بسته صدایش كرد...
میشود با پای شكسته هم
به سراغش رفت...

تنها خریداریست كه اجناس شكسته را بهتر برمیدارد...
تنها كسی است كه
وقتی همه رفتند می ماند...

وقتی همه پشت كردند آغوش میگشاید...
وقتی همه تنهایت گذاشتند
محرمت میشود...
و تنها سلطانیست كه ...
دلش با بخشیدن آرام می گیرد،

نه با تنبیه كردن...!
همیشه و همه جا ... خدا

ادامه
ح  , saghira
انسانیت 6 روز پیش
ادامه