صبا   , saba.lorestani

صبا

 خدایا حرف دارم از جنس هیچ......
صبا   , saba.lorestani

صبا

مطالب
cloobid
saba.lorestani
، 2 سال و 9 ماه و 12 روز
زن 33 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، _


تبلیغات

صبا   , saba.lorestani
به تعداد آدم های روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود دارد، پی این را بپذیر :
کسی که تفکرش با تو متفاوت است دشمنت نیست ، انسان دیگری است با دیدگاهی دیگر
فقط همین....
اگر این اصل رابپذیریم روابطمان بهتر خواهد شد و زندگی سرشار از آرامش توام با احترام و درک متقابل را تجربه خواهیم کرد
ادامه
99
صبا   , saba.lorestani
یه کار قشنگ ...

ادامه
صبا   , saba.lorestani
ای رفته ز دل رفته ز بر ،رفته ز خاطر
بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه
در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

ای رفته ز دل ،راست بگو !بهر چه امشب
با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟

گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه
من آن نیم او مرده و من سایه اویم

من آن نیم آخر دل من سرد و سیاه است
او در دل سودا زده از عشق شرر داشت

او در همه جا ،با همه کس ،در همه احوال
سودای تو را ای بت بی مهر به سر داشت

من آن نیم ،این دیده ی من سرد و خموش است
در دیده او آن همه گفتار نهان بود

وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ
مرموز تر از تیرگی شامگهان بود

من او نیم آری ،لب من این لب بی رنگ
دیریست که با خنده یی از عشق نشکفت

اما به لب او همه دم خنده ی جان بخش
مهتاب صفت بر گل شبنم زده می خفت

بر من منگر تاب نگاه تو ندارم
آن کس که تو می خواهیش از من به خدا مرد

او در تن من بود و ندانم که به ناگاه
چون دید و چها کرد و کجا رفت و چرا مرد

من گور ویم ،گور ویم بر تن گرمش
افسردگی و سردی کافور نهادم

او مرده و در سینه ی من ،این دل بی مهر
سنگی ست که من بر سر آن گور نهادم
ادامه
صبا   , saba.lorestani
زیر صفر 2 هفته پیش
صبا   , saba.lorestani
می بینی چه شب ساکتی است

انگار هیچ کس در دنیا نیست
یا شاید من در دنیای هیچ کس نیستم
ادامه