رزالین فرانکلین   , rosalind1994

رزالین فرانکلین

  ... Worry ends when faith begins
رزالین فرانکلین   , rosalind1994

رزالین فرانکلین

مطالب
cloobid
rosalind1994
، 5 سال و 8 ماه و 19 روز
زن 24 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

رزالین فرانکلین   , rosalind1994
Somewhere inside
...
ادامه
99
رزالین فرانکلین   , rosalind1994
... Worry ends when faith begins
رزالین فرانکلین   , rosalind1994
[https://www.aparat.com/v/pgtEP]
4
1
ژینا  , zhina11
جمعه 1 اسفند ، 16:16
درود
ادامه
رزالین فرانکلین   , rosalind1994
ترسیدن ما چونکه هم از بیم بــلا بود ... اکنون ز چه ترسیم که در عین بــلاییم ...
9
2
رزالین فرانکلین   , rosalind1994
پنجشنبه 30 بهمن ، 00:13
همه بیم و امیدم که در دام بیفتم ...
ادامه
رزالین فرانکلین   , rosalind1994
به جهان
که دید صیدی
که بترسد
از رهــــایی ... ؟
ادامه