رضا بهاری , reza8barg

رضا بهاری

 بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم...
رضا بهاری , reza8barg

رضا بهاری

مطالب
cloobid
reza8barg
، 3 سال و 6 ماه و 23 روز
مرد 33 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، پژوهشگر-تحلیلگر نرم افزار


تبلیغات

رضا بهاری , reza8barg
خاک نشین ره میخانه ام
خانه خراب دل دیوانه ام
زانکه به میخانه به جز یار نیز
کشمکش صفحه و زنار نیست
هرچه در آنجاست بود در خروش
جام می و می زده و می فروش
حسرت بگذشته و آینده نیست
جز به ره عشق کسی بنده نیست
ای که به دام تو اسیرم اسیر
لذت دیوانگی از من مگیر
بنده عشقم کن و نامم بده
خاک رهم ساز و مقامم بده

هما میر افشار
ادامه
99