صدرا , ramordi

صدرا

 خداحافظ
صدرا , ramordi

صدرا

مطالب
cloobid
ramordi
، 6 سال و 11 ماه و 22 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، مهندس مکانیک و تدریس


تبلیغات

صدرا , ramordi
ﺍﺯ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ ﻻﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻃﻠﻪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ،
ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ..
ﺍﺻﻼ ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ؟
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﮐﻮﻟﯽ ﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﻭﺭ؟
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ؟
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ،
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺪﺍﯾﯽ؟
ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ؟
ﺁﺭﯼ،
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﻢ..
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺸﻮﺭﻡ..
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ..
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ،
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ،
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﮑﻮﺕ !
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺭﺩﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﯼ...
ﺁﺭﯼ !
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﻮﻡ..
ﻧﺸﻨﻮﻡ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻮﻡ..
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﻭﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ..
ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ..
ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ..
ﻋﺎﻗﺒﺖ،
ﻭ ﺍﯾﻨﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﻥ ﻣﻦ،
ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ،
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﯼ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻭ!
ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎﺣﺖ
ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ،
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ..
ﻣﺮﺍ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺍﺑﺪﯼ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ..
ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ ﮔﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﻡ..
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ،
ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ..
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ..
ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻥ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ..
ﻭ ﻣﻦ ...
ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﮕﺎﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﺍﻡ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﺭﻭم
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻡ..
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﺪ..
ﻣﻦ،
ﻋﺮﻭﺝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ،
ﺍﺻﻼ ﮐﻮﺭ،
ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﮐﺎﺭﯼ ﺑﺲ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ،
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ،ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ..
ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ..
ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸم!!!
ادامه
99
کامنت بنویسید...
وحیــــــــــــد نظرزاده , chikeni
سه شنبه 26 تیر ، 17:44
لااااااااااااااایک
ادامه
 , 0075382709
پنجشنبه 21 تیر ، 17:40
ادامه
مجید ع , majid2853
سه شنبه 19 تیر ، 10:39
عشق تنها سکوتی سراسر معجزه ست که به زندگی ایمان میبخشد ...
ادامه
صدرا , ramordi
صدرا 2 هفته پیش
خداحافظ
صدرا , ramordi
در محل حرف افتاده بود كه دایی عاشق شده است!
سنم كم بود نمیفهمیدم چه میگویند!
از مادرم پرسیدم با كلی اخم و تخم گفت هیچی نیست!
دایی ات زده به سرش!
دیوانه شده!
با خودم فكر كردم ای بابا بیچاره دایی ام دیوانه شد...
كمی كه گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده!
درست مثل دایی ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند.

دایی ام دیر به خانه می آمد.
هروقت هم می آمد حسابی بهم ریخته بود!
دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود.
چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛
تعجب كردم!
اخر مگر دیوانه ها هم ازدواج میكند...؟

شب كه دایی ام به خانه آمد
از دهانم پرید و گفتم...
باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد!
درست مثل همان كبوتری كه با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیركمان چوبی اش زدیم و كبوتر طفلكی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حركاتش معلوم بود درد دارد!
دایی ام انگار كه درد داشت هی به خودش میپیچید...
با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مكافاتی دارد!
باید مواظب باشم دیوانه نشوم...
خیلی طول كشید تا بفهمم دایی ام از این ناراحت بود كه میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند!
با خود گفتم خب حق با دایی ام هست میخواهند مردک را بدبخت كنند كه چه؟!

شب عروسی دختر خان كه رسید
مادرم و مادربزرگم و پدرم دایی را در اتاقش زندانی كردند؛
تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را خراب كند...
دایی ام مدام خودش را به در میكوبید و فحش میداد
به عروسی رفتیم
دخترک دیوانه بود!
برعكس همه عروسها كه میخندیدند، این دیوانه گریه میكرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود!
مادرم هم ناراحت بود... فکر كنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آخر از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است!
شب كه به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب كلید انداخت و در اتاق دایی را باز كرد...
دایی كف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت...
دایی رنگ صورتش شده بود گچ دیوار!
مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میكوبید.
همسایه ها آمدند!
قلب دایی ام ایستاده بود...
آن روز بود كه فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند!
ادامه
کامنت بنویسید...
ستیلا , sogol.pc70
جمعه 29 تیر ، 15:26
ادامه
نازی دلبر , nazaninshiani
یکشنبه 17 تیر ، 20:34
چه غم انگیز
ادامه
نوازش   , navazesh...
جمعه 15 تیر ، 07:46
ادامه
صدرا , ramordi
شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا

ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد
ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
چهارشنبه 16 خرداد ، 12:29
ممنون
ادامه
لیـــــمان , suzuki405rd
چهارشنبه 16 خرداد ، 12:28
Amazing
ادامه
خانوم کوچولو , heliasara
جمعه 11 خرداد ، 06:29
زیباست...
ادامه
صدرا , ramordi
نیست عاشق یافتن آسان غنیمت دان مرا

غنچه را دل خون شود تا بلبلی پیدا شود
ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
یکشنبه 6 خرداد ، 19:35
ممنون یاور همیشه مومن
ادامه
 , yousof.dariush.717
یکشنبه 6 خرداد ، 19:25
احسنت
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
سه شنبه 1 خرداد ، 22:04
ممنون
ادامه