سیامک خیّر , playerdaf

سیامک خیّر

 عیـد آمد و مــن خانــه تکانـی کـردم  از دل همـه را تکانــده ام، الا  تــــو
سیامک خیّر , playerdaf

سیامک خیّر

مطالب
cloobid
playerdaf
، 12 سال و 9 ماه و 12 روز
مرد 43 ساله متاهل
فوق ديپلم ،


تبلیغات

سیامک خیّر , playerdaf

بعضی حرف ها میبرندت جایی
بعضی آدمها هم ..
جایی که از جنس زمان ومکان همیشه حاضر نیست
شاید چیزی شبیه رویا ، شبیه بهشت
شبیه همان جایی که همیشه ی خدا، دلمان تنگش میشود
که فکرمیکنیم لبریز آرامش ست و نه اندوهی دارد نه دغدغه ای
نه رنجی نه زخمی
بعضی حرف ها میبردت جایی
بعضی آدمها هم
جایی که از جنس فریاد و درد و آشوب ست
شاید چیزی شبیه کابوس ، شبیه جهنم ...
شبیه همان جایی که همیشه ی خدا دارد زجرش را به جانمان میریزد
که پراز موج آدمهایی ست که راه به جایی ندارند و زخمی که سرتاپایت را خراشیده است
که هرچه فکرمیکنی میبینی جز رنج و دلگیری چیزی از آنها عایدت نمیشود
که باید تصمیم بگیری و بگذری ... که باید به سمت حرف ها و آدمهایی بروی که شبیه رویا هستند شبیه بهشت ...
وتا هستند آرامش و عشق و مهربانی همیشه برقراراست ..
گاهی باید ازجنس بهشت بود تا بدستش آورد ... تا خودمان کابوس و جهنم باشیم ،آرامش ازما دورست

نیلوفرثانی
ادامه
99
سیامک خیّر , playerdaf
سیامک 1 سال پیش
عیـد آمد و مــن خانــه تکانـی کـردم از دل همـه را تکانــده ام، الا تــــو
سیامک خیّر , playerdaf
[https://www.aparat.com/v/MkDIH]
پیشاپیش نوروز دوستان خجسته
ادامه