پری ناز , parya72

پری ناز

 دوراه براے زندگے کردن وجود دارد؛یکی اینکه تصور کنی هیچ معجزه ا  ےنیست'دیگری آنکه تصورکنی همه چیز معجزه است،حتے...!!
پری ناز , parya72

پری ناز

مطالب
cloobid
parya72
، 6 سال و 21 روز
زن 25 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • آتیش پاره , atishpareclub
  • 71 رسانه

    morebox img


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
parya72
، 6 سال و 21 روز

نام

پری ناز ، pary nazi

وضعیت

زن مجرد متولد 7/بهمن/1372

محل سکونت

تحصيلات

فوق ديپلم

تاریخ عضویت

14 اردیبهشت 1391 ساعت 20:46