الهام فخرسا , ninof

الهام فخرسا

 گاهی جور بودن آدما ربطی به خوبی و بدیشون نداره
الهام فخرسا , ninof

الهام فخرسا

مطالب
cloobid
ninof
، 12 سال و 5 ماه و 6 روز
زن 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ، Graphic designer


تبلیغات

الهام فخرسا , ninof
الهام 1 هفته پیش
گاهی جور بودن آدما ربطی به خوبی و بدیشون نداره
99
الهام فخرسا , ninof
الهام 2 هفته پیش
#
الهام فخرسا , ninof
الهام 1 ماه پیش
خدایا دعای ما را در حق پدر و مادرمان و دعای پدر و مادرمان را در حق ما برآورده کن.
الهام فخرسا , ninof
الهام 1 ماه پیش
خود معمولیت را پیدا کن، خود معمولیت را نشان بده، به دنبال بهترین و برترین نباش تا از زندگیت و از هر آن چه داری لذت ببری
الهام فخرسا , ninof
تمرین را آغاز کن!
تمرین پرواز، تمرین دوست داشتن،
و هر آنچه در سر داری!
تمرین را آغاز کن...
ریچارد- باخ
ادامه