آیلار   , nikaaaa.a

آیلار

 خدایا می شود استعـــــفا دهم؟ کم آورده ام
آیلار   , nikaaaa.a

آیلار

مطالب
cloobid
nikaaaa.a
، 3 سال و 6 ماه و 4 روز
زن 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

آیلار   , nikaaaa.a
اگر دیدی کسی
خیلی زود وابستت شد...
بدون
خیلی تنهاست...
بدون که...
آرزوش میشی
بدون
نمیتونه ناراحتت کنه...
بدون که از ناراحتیت ناراحت
و از خوشحالیت خوشحال میشه...
اگرتحمله این آدمو نداری قبل ازاین که همه زندگیش بشی....
خودتو بکش کــنار ....
بـے رحمانه ترین
خیــــــــــــــــــــــانت این است که وارد زنـــــــــــــــــــــــدگے کسے شوے ! وابســــــــــــــــته اش کنے ! و بعد از مدتے آنقــــــــــــــــــــــــــــدر زندگیش را خــــــــــــــــــــــالے کنے که یک عمــــــــــــــــــــــر با خاطراتت بمیرد ...!! هیچ چیز بدتر از قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس نیست
ادامه
99
آیلار   , nikaaaa.a
آیلار 1 هفته پیش
خدایا می شود استعـــــفا دهم؟ کم آورده ام
آیلار   , nikaaaa.a
1 هفته پیش
قانعم !! او قسمت من نبود..مال مردم بود...
قربان دلم كه مال مردم خور نیست.....!
اینجا من هستم! نیمكتی چوبی و چتری كه بسته است..!
دلم تنگ است
منتظر بارانم كه قطره هایش بهانه ای باشد برای نمناك بودن لحظه هایم و اثبات بی گناهی چشمانم....
ادامه