چگن  , naoozi

چگن

چگن  , naoozi

چگن

مطالب تصاویر 24
cloobid
naoozi
، 3 سال و 3 ماه و 6 روز
مرد 71 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،

آلبوم تصاویر

  • تومروس
  • تومروس ملکه تورک

24 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

چگن  , naoozi
این مورخ کذاب ترکان یعنی محمد تقی زهتابی که مدتی افتخار نوکری صدام حسین را داشت معتقد است که عالم و آدم همگی تورک هستند و مغول زاده ها بسیار برای او احترام قائلند زیرا تراوشات روده آتاترک و پاشاهای ترکیه را نشخوار میکرد لکن اگر ایشان بخود زحمت میداد و لحظه ای به آینه می نگریست آنگاه می فهمید که ترک نیست زیرا شباهتی به ترکان اصیل و ازبک و ترکمن و تاتار ندارد و تنها توسط آنها بزور ترک شده است!
ادامه
99
چگن  , naoozi
تصویر آلبوم از چگن 3 ماه پیش

چگن  , naoozi
تصویر آلبوم از چگن 3 ماه پیش

چگن  , naoozi
تصویر آلبوم از چگن 3 ماه پیش

چگن  , naoozi
تصاویر آلبوم از چگن 4 ماه پیش