محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

 مشروب نمیخورم ونخواهم خورداما بہ دائم الشرب ها بگویید:بنوشندبہ سلامتے سگها کہ تاپارس آخرشان وفادار میمانند نہ آنکہ دَمَش وفاست وبازدمش خیانت
محسن ستاری , mohsen_iu

محسن ستاری

مطالب
cloobid
mohsen_iu
، 5 سال و 2 ماه و 19 روز
مرد 66 ساله مجرد
ليسانس ، خدمات کامپیوتری


تبلیغات

محسن ستاری , mohsen_iu
ادامه
99
3056
369
1489
محسن ستاری , mohsen_iu
تقدیر و تشکر از زنی که مردانه
در کنار بابا رجب ایستاد!

وقتی همه طردش کردند
آرام جانش بود
و وقتی نفس کشیدن برایش سخت شد؛
نفسش شد...

ادامه
81
9
62
محسن ستاری , mohsen_iu
هر کسی را بهر کاری ساختند...

این ضرب المثل ماست،
اما ظاهرا اونا بهش بهتر عمل کردند ...
ادامه
94
17
54
محسن ستاری , mohsen_iu
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .

ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ ، ﻣﺜﻞ . . .
ﺁﺑِﺮﻭ
ادامه
50
2
20
محسن ستاری , mohsen_iu
گلباران 3 هفته پیش
ادامه
147
6
101