صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2

صدیــ ــقــ ــه

 الله یکفی...
صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2

صدیــ ــقــ ــه

مطالب
cloobid
menhaye2
، 3 سال و 11 ماه و 29 روز
زن 21 ساله مجرد
فوق ديپلم ، طراح وب سایت (دیزاین+server+client)-درس خوندن


تبلیغات

صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "ﻏﯿﺒﺖ" ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ بطور ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ اموالمان ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻤﺎﻥ ﺑرداشته ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ غیبتش را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮند؟

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده،
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده.

"صادقانه زندگی کنید"
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم.
موجودات بهشتی ایم که از خاک سر برآورده ایم...
ادامه
99
112
18
74
صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2
"نمـــــاز" بهــــتریـــن وســـیلۀ ابــــراز "عـــــشق" بـــه "خــــــداســــت"
ایــــن "عـــــشق" را بــه بهــــتریــن صــــورت بــه "خـــــــداونـــد" ابـــراز کنیـــــم.

"نـــــمازِ اوَّل وقــــت" مـــوجـــب خشــــنودی "خـــــــداونــد" مــی شـــود.
ادامه
56
3
32
صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2
من کشف کردم که قضیه این نیست که دنیا چی برای تو کنار گذاشته،
قضیه اینطوریه که تو برای دنیا چی با خودت آوردی!

+ آن شرلی
ادامه
214
16
71
صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2
ادامه
151
17
89
صدیــ ــقــ ــه  , menhaye2
ادامه
397
43
181