مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

 چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جبران کند...
مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

مطالب
cloobid
mehrnooshother
، 10 سال و 5 ماه و 9 روز
زن 48 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • شوک , shockclub
  مدیرشوک
 • تک تک , taktakclub
  مدیرتک تک
 • 63 رسانه

  morebox img


تبلیغات

مهرنوش , mehrnooshother
مهرنوش 5 ماه پیش
چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نم یتواند جبران کند...
99
مهرنوش , mehrnooshother
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
بعضیا تو وقت خالیشون باهات حرف میزنن بعضیا هم وقتشون رو خالى میكنن تا باهات حرف بزنن

فرق این دو رو یاد بگیر .
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
7 ماه پیش
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
7 ماه پیش
بهترین مدافع هرکسی مادرشه
مادر نداشته باشی بی دفاع ترین آدم دنیا میشی...
ادامه