مهرداد ایرانی , mehrdad4676

مهرداد ایرانی

    سعی نکن متفاوت باشی!  فقط "خوب باش"  خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...............
مهرداد ایرانی , mehrdad4676

مهرداد ایرانی

مطالب
cloobid
mehrdad4676
، 5 سال و 1 ماه و 30 روز
مرد 51 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، دریانورد.....

رسانه ها

  • رویای گمشده ما , dreamswelost
  • خبر آنلاین , khabar.online
  • 260 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مهرداد ایرانی , mehrdad4676

خاندان پهلوی
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺳﺎﺧﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺟﺎﺩﻩ ها ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ،
ﭘﻞ ﻫﺎﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺮﺯﻫﺎﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ،
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ،
ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺭﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮐﺮﺩ،
ﻧﻔﺖ ﺭﻭ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﯿﻤﻪ ﺭﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ،
ﺩﺯﺩﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻧﻪ ﺭﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩ،
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ،
ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﺭﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﺩ،
ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ،
ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻣﻮﺳﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﯼ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ،
104 ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻮﺩ
ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺷﻮ ﻭ ﻧﺎﺗﻮ ﺭﻭ
ﺟﺬﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ،
ﻭﺭﺷﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺳﺎﺧﺖ و از
ﻏﺮﺏ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧفت و ﮔﺎﺯ و ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺭﻭ ﻭﺍﺭﺩﮐﺮﺩ،
ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ،
ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﻣﺪﯾﺮﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،
ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ،
ﭘﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ 10 ﺍﺭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻥ،
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ،
ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪ،
ﺍﻭﭘﯿﮏ ﺭﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺍﻭﭘﮏ ﺑﻮﺩ،
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ داشتند، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮﺩ،
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩند ،
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻧﺪ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﺮﮐﺮﺩﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺭﻭز ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻥ، ﻭ ...
ﺍﮔﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺘﻪ ﭘﺲ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﻋﻮﺽ ﺷده ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
ارمیا آزاد  , armi40
دوشنبه 23 مهر ، 14:40
ملت اگه برگردن به اون زمان اصلا فکر شورش روهم نمی کنن
ادامه
بهادر مرادی , bahador1370
یکشنبه 22 مهر ، 17:30
افسوس قدرشو ندونستیم. مگه بر می گرده باز یه همچین ایران پرستی ...
ادامه
مهرداد ایرانی , mehrdad4676
ینجا دیگر كجاست...⁉️

هزاران هزار متر پارچه سیاه میخرند و شهر را سیاه پوش میكنند برای نزدیكی به خدا!!!
آنگه هزاران هزاااار كودك در سطح شهرشان با لباس های پاره!!! دست فروشی میكنند
در ١٠ روز میلیون ها ظرف از غذا برای رضای خدا!!!به یكدیگر هدیه میدهند، آنگاه هزاران نفر در چند شب بعد شب را با شكم گرسنه صبح میكنند!!
لباس نو و زیبا میخرند!!! برای اینكه بگویند ناراحت اند!!! و لباس رنگی نمی پوشند..،.
میلیون ها تومان تجهیزات میخرند برای اینكه در ان حرف از عدالت و خدا و بهشت و جهنم صحبت كنند!!! زمانی كه بعضی از كودكان شهرشان پول خرید تجهیزات اولیه تحصیلشان را ندارند!!!
ساعت ها با زنجیر بر گردن و سر و كله و سینه خود میزنند!!! هنگام كار كردنشان كمتربن میزان كار مفید را دارند...
تا شهری در كشوری دیگر پیاده میروند!!! اما از پل عابر هوایی خیابان هایشان بالا نمیروند
ساعت ها برای با غیرت بودن كسی گریه میكنند.... فردایش به دختر ١٥ ساله هم رحم نمیكنند
واعضا شان حرف از مال حلال و انسانیت میزنند، بیشترین آمار اختلاس و خوردن مال مردم مربوط به خودشان است
یك تكه پارچه را به یك تكه آهن میكشند و برایشان مقدس می شود... اما زندگیشانن و قدرت تفكر شان هیچ وقت قداستی پیدا نمیكند...
زیر یك تكه آهن میروند خیابان را بند می آورند برای رضای خدا!!! شب بعد با ضربات چاقو هم دیگر را تیكه تیكه میكنند برای نشان دادن قدرت خود
هزاران لیتر شیر را به بهانه نخوردن شیر كودكی در هزاران سال قبل در دو روز بین هم دیگر تقسیم میكنند!!!! چندی بعد كودكان شهرشان به دلیل تغذیه نا مناسب دچار هزاران نوع مریضی میشوند
و....
اعتقادشان به این است كه باید زمین از فساد پر شود تا منجی شان ظهور كند.... اما همواره حرف هایشان راجع به رشد و و نزدیك تر شدن جامعه به خداست...
ولی خوب میگویند ظهور نزدیك است!!!

اینجا ایران است ،نماد یك كشور جهان سوم!!! كشوری زیر سلطه استعمار فرهنگی و فكری!!
ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها
ادامه
کامنت بنویسید...
آرش نیکنام , arash_niknam
دوشنبه 23 مهر ، 17:17
از نویسنده مطلب میپرسم . جایگاه شما در این کشور کجاست .سهم شما از دست گیری فقیر چقدره؟ یا بهتره اینجوری بپرسم شما تا به الان چقدر به فقرا کمک کردی. که اینطوری به باورها و اعتقادات مردم توهین میکنی. ؟
ادامه
سمانه طالبی  , anemone.
جمعه 20 مهر ، 10:58
ادامه
مهرداد ایرانی , mehrdad4676
علل و عوامل سقوط دیکتاتوری و فرو پاشی سیاسی....

چرا مردم شما را نمیخواهند...؟؟؟
چرا اعتراضات و مطالبات...؟؟
هر گاه عملکرد حاکمان حکومتی در تضاد با عدالت اجتماعی و مساوات باشد

حاکمان هرگاه با عملکردشان شرایط فقر و بد بختی را بر مردم جامعه فراهم کنند مردم راهی بجز دست به اعتراضات مسالمت آمیز اجتماعی ندارند.!!
آنگاه خواهان تغییر و دگرگونی سیاسی میشوند...!!

هر گاه جمعی از حاکمان با ژست مظلوم نمایی ، تقدس گرایی عوامفریبی و شیادی بر مردم جامعه ای حاکم و سوار بر مسند قدرت شوند...!!
حقایق و درد و مطالبات مردم را کتمان کنند و در مقابل خواسته های بحق مردم پاسخگو نباشند و همیشه با دروغگویی مردم را فریب دهند..!!

عملکردشان ضد حقوق انسانی و عدالت و مساوات باشد مردم راهی بجز قیام و پایین کشیدن حاکمان را نمی بینند و راه دیگری ندارند...!!

عوامل و وابستگان مسئولین بدون مدرک ، تخصص و داشتن دانش کافی با رابطه و سفارش بناحق استخدام در ادرات و پستهای کلیدی گمارده و استخدام میشوند...!!!

جای تاسف برای بعضی از حاکمان و مسئولین بی شعور و بیکفایت بی لیاقت که سرشان را مانند کبک زیر برف کرده اند.و درد و رنج مردم نمی بینند و فکر میکنند که ملت کور ، نفهم و نادان است و آنها را نمی بیند...!!!

خیر مردم بر شما ناظر ، گذشته و حال شما ها را میداند و روز حسابرسی باید درمقابل اعمالتان پاسخگو و حساب پس دهید.... مردم آگاه و بیدارند... !!
هیچ عملی بی پاسخ نمی ماند...!!

چرا بی عدالتی و پارتی بازی...؟؟؟
چرا حقوق نجومی و ثروتهای باد آورده.؟؟
چرا مردم در فقر ، بدبختی ،بیکاری؟؟
چرا وابستگان بدون مدرک وتخصص
استخدام و جوانان تحصیلکرده بیکار..؟؟
آیا این عدالت و اتصاف است..؟؟

چرا مفسد زادگان و نکبت زادگان با کمترین نمره معدل بورسیه تحصیلی در خارج میشوند..!..؟؟؟

چرا برای فرزندانشان کرین کارت و اقامت مفسد زادگان در کشورهای اروپایی و آمریکایی...؟؟؟

چرا ناز و نعمت ، خوشی گذرانی برای
برای عاقایان و مفسد زادگانشان..؟؟
چرا نکبت زادگان بیکار و در فقر نیستند.؟؟

چرا حقوقهای نجومی ، اختلاس ، غارت.ثروتهای باد آورده ،خانه های میلیاردی و ماشینهای میلیاردی برای عاقایان و مفسد زادگان شان....؟؟؟

اما فقر ، فلاکت ،بیکاری ، نداری ، فساد ، فحشا ،کلیه فروشی ، بدبختی و در بدری کارتن خوابی ، گورخوابی و حاشیه نشینی برای ملت...؟؟؟

چرا کشوری که مردمش در فقر اقتصادی بسر می برند دارایی و درآمد کشور در کشورهای عربی هزینه میشود با چه مجوزی از کدام مرجع قاتونی...؟؟

چرا نصف بیشتر لایحه بودجه کشورصرف نهادهای بی خاصیت و مفت خور پروری میشود...؟؟

چرا کشوری که زیرش گنج و رویش ثروت ، آنگاه کودکان و جوانان زباله گرد سرشان توی سطلهای زباله باشد تا روزی خود را پیدا کنند...؟؟
این ننگ عملکرد و دستاور کیست...!!!
در کجای دنیا این فلاکت سابقه دارد..!!

جوانان بیکارند ، بنیان خاتواده از هم پاشیده و آمار بالای طلاق بیداد میکند
ازدواج جوانان تعطیل...!!

چرا می بینیم همان کسانیکه با بی عدالتی و به ناحق کار و درآمد گرفته اند
همانها مدافع بی عدالتی و ظلم حاکمان هستند..
حقوقشان و درآمدشان را بگیرید تا ببینید چکاره اند...!
اینها مگسانند دور شیرینی...!!

بیائید به عظمت و عمران ایران و ایرانی بیاندیشیم..
ادامه
کامنت بنویسید...
یاس  کبود , fktaicvn
جمعه 19 مرداد ، 15:40
زندگی همه ما
چرا های بسیاری دارد........
ادامه
مهرداد ایرانی , mehrdad4676
آزادی تنها این نیست که بانوان هموطن خرمن گیسو در باد افشان ﮐﻨﻨﺪ؛
آزادی تنها این نیست که تو با جفت خود در خیابان آزادانه قدم بزنی،
آزادی تنها این نیست که تو نیمه شب مست در کنار زاینده رود غزل بخوانی،
آزادی تنها این نیست که بانوان، پوست تن را بی‌ هیچ حجابی به بوسه‌ آفتاب کنار دریای خزر و خلیج پارس بسپارند،
آزادی تنها این نیست که پسركى لب دخترکی را از سر شوق ناگهان در پیش چشم مردم ببوسد،
اینها ابتدائی‌ترین حقوق انسانی‌ است...
آزادی این است که نه تو به نیمه عریان بودن دیگرى کار داشته باشی‌ نه او به حجاب تو،
آزادی این است که نه من به میگساری تو کار داشته باشم‌ نه تو به نماز شب من،
آزادی این است که نه تو به بی‌ خدایی من کار داشته باشی‌ نه من به خدا داری تو،
آزادی این است که نه تو به زور در پی‌ نوشاندن شربت کوثر به من باشی،‌ و نه من به زور در پی‌ بخشیدن لذت شراب به تو ...
آزادی این است که نه دین تو بر من حکم براند نه من تو را بی‌ دین بخواهم،
آزادی این است که نه تو مرا با بی‌ دینی من تکفیر کنی،‌ و نه من تو را با دین تو تحقیر..
ادامه
کامنت بنویسید...
آمینا پ , aaminpiri
دوشنبه 12 شهریور ، 08:35
بسیار عالی فوق العاده اس
ادامه
مــہـرگـان  , mehreganss
دوشنبه 5 شهریور ، 16:44
لایک
ادامه