مجید آرانی , majid1499

مجید آرانی

 خداوندا..خداوندا. قرارم باش ویارم باش...جهان تاریکی محض است ..میترسم ..کنارم باش
مجید آرانی , majid1499

مجید آرانی

مطالب تصاویر 4
cloobid
majid1499
، 4 سال و 3 ماه و 8 روز
مرد 37 ساله متاهل
ليسانس ، کارمند

آلبوم تصاویر

4 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • ملکه عشق , malakeye_eshgh
  • 190 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مجید آرانی , majid1499
کوی محبت 8 ماه پیش
ادامه
99
مجید آرانی , majid1499
مجید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
نام خانوادگی : آرانی

مجید آرانی , majid1499
به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید
تاریخ تولد- تاریخ مرگ
آنهافقط با یك خط فاصله از هم جدا شده اند
همین خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتی است كه ما
روی كره زمین زندگی كرده ایم
ما فقط به اندازه یك "خط فاصله" زندگی می كنیم!
ارزش این خط كوچك را تنها كسانی میدانند كه به ما عشق ورزیده اند
آنچه درزمان مرگ مهم است پول وثروتی كه باقی می گذاریم نیست
بلكه چگونه گذراندن این خط فاصله است
بیایید به چرایى خلقتمان بیاندیشیم
بیاییدبیشتر یكدیگر رادوست داشته باشیم
دیر تر عصبانی شویم
بیشتر قدردانی كنیم
كمتر كینه توزی كنیم
بیشتراحترام بگذاریم
بیشترلبخند بزنیم
و به یاد داشته باشیم كه این"خط فاصله"خیلی كوتاه است!
ادامه
مجید آرانی , majid1499
از نصایح لقمان به فرزندش
ای فرزند ازچهارهزار حدیث چهارصد نکته و از چهارصدنکته هشت مورد را فراگرفتم به این شرح:
دوچیز را هرگز فراموش نکن:
1-خدا
2- مرگ
دو چیز را زود فراموش کن:
1-بدی دیگران در حق خودت
2-خوبی خودت در حق دیگران
چهار چیز را بیش از پیش نگهدار:
1-شکمت را در سر سفره مردم
2-زبانت را در جمع
3-چشمت را در خانه دوستان
4-دلت را در سر نماز
ادامه
مجید آرانی , majid1499
2 سال پیش