هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444

هانیه حاتمی

 وسعت دنیای هرکس به وسعت اندیشه ی اوست...
هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444

هانیه حاتمی

مطالب
cloobid
liliiiiiiiiiii137444
، 3 سال و 5 ماه و 2 روز
زن 26 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444
خانه پدربزرگ را دوست داشتم.
ظهر که میشد بوی غذا تمام اتاق را پر می کرد.
آفتاب روی سفره ی مادربزرگ پهن می شد
و طعم غذا را دلچسب تر می کرد.

کاش آن وقتها هیچ وقت تمام نمی شد...

ادامه
99
هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444
ادامه
هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444
ما بیشتر مى پسندیم
كه خوشبخت نباشیم اما
دیگران ما را خوشبخت بدانند،

تا اینكه خوشبخت باشیم اما
دیگران ما را بدبخت بدانند !

ادامه
هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444
کوچ انسان ها
ادامه
هانیه حاتمی , liliiiiiiiiiii137444
مخاطب خاص 2 روز پیش
انتظار
ادامه