خاطره  , khatereh2

خاطره

 خطرناک ترین نوع بشر کسی است که فهم کم واعتقادش زیاد است.
خاطره  , khatereh2

خاطره

مطالب
cloobid
khatereh2
، 4 سال و 10 ماه و 27 روز
زن 34 ساله مجرد
ليسانس ، میکروبیولوژی


تبلیغات

خاطره  , khatereh2
خاطره 2 هفته پیش
خطرناک ترین نوع بشر کسی است که فهم کم واعتقادش زیاد است.
99