آزیتا  , irona

آزیتا

 عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
آزیتا  , irona

آزیتا

مطالب
cloobid
irona
، 8 سال و 6 ماه و 26 روز
زن 77 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

آزیتا  , irona

اگر آنچه می نویسی
با ارزش تر از کاغذ و قلمت نباشد
به تمام درختان عالم خیانت کرده ای !

@deevanketab
ادامه
99
آزیتا  , irona
آزیتا 1 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
آزیتا  , irona
1 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
ادامه
آزیتا  , irona
آزیتا 6 ماه پیش
...
آزیتا  , irona

وقتی هنر تحت الحمایه ی سیاست قرار میگیرد، درست بدان میماند که زنی نتواند بدون اجازه ی شوهرش جایی برود و یا کار مستقلی انجام دهد.

#نون_نوشتن
#محمود_دولت_آبادی
ادامه