هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390

هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان

 هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گوئی واپسین لحظه است و کسی چه می داند...شاید آخرین لحظه باشد http://www.cloob.com/esf_love
هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390

هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان

مطالب
cloobid
hati1390
، 7 سال و 2 ماه و 30 روز
زن 49 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390
ما باید طبیعت را به چشم مادرمان بنگریم و با آرامش خودمان را به او تسلیم کنیم تا بتوانیم خیلی راحت احساس کنیم که به جهان باز می گردیم همانطور که همه موجودات دیگر باز می گردند. همه ما در حقیقت جزء جدایی ناپذیر این کلیم. طغیان عبث است، ما باید خودمان را به این جریان بزرگ واگذاریم . هرمان هسه
ادامه
99
هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390
کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد، کاش دلها آنقدر خالص بود که دعاها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب میشد، کاش مهتاب با کوچه های تاریک شب آشناتر بود، کاش بهار آنقدر مهربان بود که باغ را به دستان خزان نمی سپرد، کاش مرگ معنای عاطفه را می فهمید...
ادامه
هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390
ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. دالایی لاما
ادامه
هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390
ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. دالایی لاما
ادامه
هستی ایرانی مدیركلوب بچه های باحال بختیاری اصفهان , hati1390
زندگی چیست ؟ خون دل خوردن زیر آوار آرزوها مردن
ادامه