حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

مطالب
cloobid
hamed.iran
، 2 سال و 8 ماه و 15 روز
مرد 25 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

حامد حامدی , hamed.iran
حساب کنید ببینید،چند سال در رانندگی عقبیم

اون جلو تصادف شده طوری توقف کردن که ماشینهای امداد بتونن براحتی عبور کنن

آلمانیها به این میگویند جاده نجات...
ادامه
99
حامد حامدی , hamed.iran
از پل نامردان عبور نکن،بگذار تو را آب ببرد،از ترس شیر به روباه پناه نبر،بگذار شیر تو را بدردببر باش و درنده ولی از کنار آهوی بی پناه به آرامی گذر کن.
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
سخن استاد 2 ماه پیش
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
ادامه