مبین ماوی , finalpassword

مبین ماوی

 بعضی‌ها از بیکاری روی آوردن به کارهای مثل حسودی، خباثت، فضولی و سرک کشیدن تو کار دیگران و...!!!!!
مبین ماوی , finalpassword

مبین ماوی

مطالب
cloobid
finalpassword
، 7 سال و 7 ماه و 23 روز
مرد 32 ساله متاهل
فوق ليسانس ،


تبلیغات

مبین ماوی , finalpassword
اوست گرفته شهر دل ...

من به کجا سفر برم ..؟!

‎‌
ادامه
99
مبین ماوی , finalpassword
جـزیـادتـوام هیـچ مـرا
مشغـلـه ایےنیسـت

دریـادتـوأمـ گـرڪه
مـراحـوصلـه ایےنیسـت

هـرچنـدشڪستـمـ
زغـمـ ودردفـراقـت

مےسـوزمـ ومےسـازمـ و
هیـچـمـ گلـه ایےنیسـت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

.
ادامه
مبین ماوی , finalpassword
‌ضــربــه کــه بــخــورـﮯ

کـــم حـــرف مــیـشـــی

هــمــه بـــهــت مــیــگــن

چــقـــد تــو ســـاکــتــی

تـــوام مــیــگــی:هــمـیـشـه ایـنـجـوریــم

.
ادامه
مبین ماوی , finalpassword
عاقلانه نیست

بخاطر خاری که شما را آزرده

از تمام گل های سرخ متنفر باشید...!


ادامه
مبین ماوی , finalpassword
به رنگ رژم گیر نده

تو از سیاست های زنانه بی خبری

زن ها پای اسناد مهم ترینِ داشته هایشان را با رژ لبِ سرخ امضا میکنند...

ادامه