فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

 خدایا مرا ببخش بخاطر همه درهایی که زدم و هیچ کدام خانه تو نبود...
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

مطالب
cloobid
farhad_bistun
، 7 سال و 1 ماه و 26 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس ناظرمکانیک


تبلیغات

فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 8 ماه پیش
99
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
تحصيلات : فوق ليسانس