فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

 خدایا مرا ببخش بخاطر همه درهایی که زدم و هیچ کدام خانه تو نبود...
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

مطالب
cloobid
farhad_bistun
، 6 سال و 7 ماه و 20 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس ناظرمکانیک


تبلیغات

فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
99
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
تحصيلات : فوق ليسانس