ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95

ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ

 ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺷﮑﺮﺕ؛ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳن ﻫﻤـﻪ ﻫﻴﺎﻫـﻮﮮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﻨـﻮﺯ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻣـﻢ....
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95

ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ

مطالب
cloobid
eydi95
، 3 سال و 5 ماه و 23 روز
زن 32 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
و ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺁﻓـﺮﻳﺪ....

درد دارد....
انسان باشی و پر از شعور....
درد دارد...
انسان باشی و پر از درک....
درد دارد....
انسان باشی و پر از انسانیت....

★★★★★

گاهی سکوت ﻣﯽکنی

چون اینقدر رنجیدے

که ﻧﻤﯽخواے حرف بزنی....

ادامه
99
کامنت بنویسید...
اذرخش شمال , azarakhshshomal
یکشنبه 31 تیر ، 02:52
SEPAS
ادامه
اذرخش شمال , azarakhshshomal
یکشنبه 31 تیر ، 02:52
ادامه
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
یکشنبه 31 تیر ، 01:36
ﻣﺮﺳـﯽ ﺳﺘﻴﻼ ﺟﺎﻥ....
♥♥
ادامه
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
ﻟﻄﻔﺄ ﺑـﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷـﯽ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﮔﻴــﺮ ﻧﺪﻫﻴﺪ....

ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻔـﺮ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻟﺬﺕ
ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﮮ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻴﺸـﻪ
ﻳﮑـﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻩ
ﻳﮑـﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧـی ﺭﻓﺘﻦ
ﻳﮑـﯽ ﺗﻮ ﺳﻔﺮ ﻣﮑـﻪ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻣﻴﺸـﻪ
ﻳﮑـﯽ ﺗﻮ ﺳﻔـﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ
ﺍﻳﻨﻬـﺎ ﻫﻤﺷـﻮﻥ ﺑﺮﺍﮮ ﻣﻦ ﺁﺩﻣﺎﮮ ﻣﺤﺘﺮﻣـﯽ
ﻫﺴﺘــﻨﺪ....
ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴـﺪﻡ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺷـیﻫﺎﮮ ﺁﺩﻣﻬـﺎ ﮔﻴـﺮ ﺑﺪﻫﻢ
ﭼﻮﻥ ﺁﺩﻣﻬـﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﺨﻮﺷـﯽ ﻫﺎ
ﺳﺨﺘـﯽ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.....

ادامه
کامنت بنویسید...
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
یکشنبه 31 تیر ، 01:37
ﻣﺮﺳـﯽ ﮔﻠـﻢ....
♥♥
ادامه
ستیلا , sogol.pc70
شنبه 30 تیر ، 14:56
احسنت..✔✔
ادامه
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
شنبه 30 تیر ، 01:53
ادامه
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95

پشت سرت ماه را هم
خاموش میڪنم ...
من ...
هیچ ڪدام از این شبها را
بی تـــو نمیخواهم !!!

♥★♥★♥★♥★♥

معناے سکوت شب را
تنها ماه می داند
که بالاے این همه تاریکی
ایستاده است
و براے زمین سیاه و خاموش
آیه هاے روشنایی را
تکرار می کند
تا مبادا فراموشش شود
که فردایی سپید در راه است....
ادامه
کامنت بنویسید...
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
یکشنبه 31 تیر ، 01:37
ﻣﺮﺳـﯽ ﻋﺰﻳﺰﻡ....
♥♥
ادامه
ستیلا , sogol.pc70
شنبه 30 تیر ، 14:56
عالی بود♥️
ادامه
نوا , pooneh_765
شنبه 30 تیر ، 01:54

ادامه
حسین , hossinhamzehei

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻭ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮآنچه ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ
ﻭ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻦ
ادامه
کامنت بنویسید...
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
سه شنبه 26 تیر ، 23:34
ادامه
 پَـــروآنــه , a.zadi
سه شنبه 26 تیر ، 22:41
امین+++
ادامه
ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ  , eydi95
سه شنبه 26 تیر ، 14:34
ادامه