علــی  , duzduzani

علــی

  وَ حَیاتِ آدَمے ، آن هِنگام آغاز مے گَردَد ڪـہ ، دوستَت دارَمے مے شِنَوَد ڪـہ دِلش مے خواهَد ...
علــی  , duzduzani

علــی

مطالبدوستان 3
cloobid
duzduzani
، 5 سال و 6 ماه و 18 روز
مرد 26 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

دوستان

 • دختر افتاب , dokhtareaftab1
 • پریسا  , tannazpanahi23
 • نسیم , nasima203

رسانه ها

 • دلتنگی , 1324657987
  معاوندلتنگی
 • پسرستان , pesarestan
 • 9 رسانه

  morebox img


تبلیغات

علــی  , duzduzani
آدم هایِ بے معرفتے هستیم !
زود برایِ هم تڪرارے مے شویم ،
زود از هم خستـہ مے شویم ...
انگار "عاشق شدن" را یادمان ندادہ اند ،
پایِ حرف ماندن را ،
وفادارے را ؛ یادمان ندادہ اند ...
اولش برایِ بـہ دست
آوردنِ هم ، بـہ هر درے مے زنیم ،
بـہ هم ڪـہ رسیدیم ؛
مقایسـہ مے ڪنیم ،
دنبالِ عیب هایِ هم مے گردیم ،
و راحت از هم سیر مے شویم ...
انصافا ڪـہ آدم هایِ
بے ارادہ و سر درگمے هستیم ،
بـہ حرف و قول هایمان هیچ اعتبارے نیست ... !
ما یڪ مشت بازندہ ایم ،
ڪـہ انتقامِ نداشتـہ هایمان را ؛
از رابطـہ ها و آدم هایِ بے گناـہ مے گیریم ...
ادامه
99
علــی  , duzduzani
علــی 1 هفته پیش
وَ حَیاتِ آدَمے ، آن هِنگام آغاز مے گَردَد ڪـہ ، دوستَت دارَمے مے شِنَوَد ڪـہ دِلش مے خواهَد ...
کامنت بنویسید...
علــی  , duzduzani
چهارشنبه 17 مرداد ، 18:39
ᴍᴀᴍɴᴏᴏɴ
ادامه
 , marjan_ziba
چهارشنبه 17 مرداد ، 16:48
لاااااایک ...
ادامه
علــی  , duzduzani
2 ماه پیش
آرام تر ڪمے ...
شاید این حوالے ڪـہ
ڪنار هم اینهمـہ خوبید ،
شاید این روز ها ڪـہ غرقِ نگاـہ همید ،
شاید اصلا این حوالے ڪـہ
دست هایتان بـہ هم گرہ خورده ،
یڪ نفر دلش بے تابِ نبود ڪسے باشد !
اگر براے همید و ڪنار هم دلخوش ترینید ،
اگر طعمِ دوست داشتنتان
شیرین ترین طعمِ دنیاست،
حواستان شش دانگ جمعِ هم باشد
اما ڪمے آرام تر فقط ؛
شاید این حوالے ڪسے دلش
"ڪمے دوست داشتن خواست"
میانِ قرار هاے هر روزتان اما ،
میان بے تابیتان براے هم اما
شاید ڪسے بے قرارِ ڪسے بود !
ڪسے شاید
بے تابِ جاے خالے ڪسے بود !
ڪمے اگر میشود آرام تر قدر هم را بدانید !!
اینجا پُرند آدم هایے ڪـہ قدرِ حضورِ هم را ندانستند!
ادامه
کامنت بنویسید...
علــی  , duzduzani
شنبه 20 مرداد ، 14:27
ادامه
 , delshirin
شنبه 20 مرداد ، 14:25
نترس
به زبان بیاور
بنویس که دلت برایم تنگ شده
این همه سال این همه ماه
این همه روز
من نوشتم و بی پاسخ ماند
قول میدهم،همین که به زبان بیاوری
قبلِ از تمامِ شدنِ جمله ات،
پایینِ پنجره ی اتاقت ایستاده ام
ادامه
 , delshirin
شنبه 20 مرداد ، 14:24
به فراقم از تو زخم است و
به وصلم از تو مرهم
که چو دردم از تو آید
ز تو نیز چاره باید.

"حسین منزوی"
ادامه