علی تاراسی , darde_bodan2002

علی تاراسی

 کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نباشد.
علی تاراسی , darde_bodan2002

علی تاراسی

مطالب
cloobid
darde_bodan2002
، 11 سال و 10 ماه و 25 روز
مرد 72 ساله مجرد
فوق ليسانس ، شركت نفت


تبلیغات

علی تاراسی , darde_bodan2002
4 روز پیش
ادامه
99
کامنت بنویسید...
علی خان صالحی , salhy
جمعه 29 دی ، 23:17
عالی
ادامه
افشین ترکمن , kkkar
جمعه 29 دی ، 18:35
لایککک
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
وقتی کسی را دور انداختیم دیگر نباید سعی کنیم اشتباهاتش را تشریح کنیم.
وقتی دنبال چراهای اشتباهات او می رویم که هنوز او را کاملا دور نینداخته باشیم ...

" اوریانا فالاچی "
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
به کسـی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقـدر در زندگی براش ارزش قائل هسـتی ،
چون زمـانی که از دستش بدهی
مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنـی ...
او دیگر صدایت را نخواهـد شنید !

" پابلــو نــرودا "
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند..
آدمـها در یـک لحظـــہ ..
با یـک تلفـــن...
با یـک جملــــہ ...
با یـک نگــــــــاه ...
با یـک اتفـــــ ــــاق....
با یـک نیامـــــــــــــــدن..
بایـک دیـــــر رسیــــــ ــ ـدن..
بایــــک "بایــــــد برویــــم"
وبایک تمـــام کنیـــم پیر مے شـــوند
آدمها را لحظــہ ها پیر نمے کنـــند..
آدم را آدم ها پیــــــر مـــے کنند..
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
6 روز پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
کهکشانی ها  , ebrahimihossein
جمعه 29 دی ، 11:48
خامه دباره دتا خاره یا بووویم

انی منه همراه
ادامه
کهکشانی ها  , ebrahimihossein
جمعه 29 دی ، 11:45
چن شنبه باشه
ادامه
نجوا  , cold_air2966
جمعه 29 دی ، 11:43
+++++++++
ادامه