بهروز م , bmb

بهروز م

 عمرم شبیه شعرم کوتاه نمی شد اگر بلند بلند می گفتی دوستت دارم...
بهروز م , bmb

بهروز م

مطالب
cloobid
bmb
، 10 سال و 2 ماه
مرد 30 ساله متاهل
ليسانس ، دانشجو


تبلیغات

بهروز م , bmb
آخرالزمان 2 هفته پیش
ادامه
99
بهروز م , bmb

همه را فروختم . . .

جز آن صندلی که جای تو بود . . .

شاید آن روز که برگشتی خسته باشی . .

ادامه
بهروز م , bmb
از اینکه به اتاقم بیایی . . .

و در را باز کنی . . .

هراسی ندارم . . .

فقط قبل از آمدن خبر بده . . .

شاید کمی پیر شده باشم . . .
ادامه
بهروز م , bmb
فقط اولین دوست داشتن درد دارد!
همانی که وقتی میرود
نمیدانی چطور به دلت بفهمانی
که محاسباتت غلط از آب درآمد...
چطور بگویی نشد
که نشکند
نریزد...

بعد ها دوست داشتن هایت
نه به قوت قدیـم است
نه دردناک
جوری علاقمند میشوی
که رفتن را به طورِ پیش فرض
روی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت...

دوست میداری
اما اگر چنـد بار آنی بشود که نباید
حرفی بزند که بهم بریزدت
دوست داشتنت بر حسبِ تنظیمات
به نداشتن میل میکند
بهتر بگویم
دوستش خواهی داشت
اما اهمیتی ندارد داشته باشی اش یا نه!

اینجاست که میفهمی
دوست داشتنت
پوست کلفت کرده!
دیگر آنی نیست که با این رفتـن ها بلرزد
میفهمی چه میگویم؟
پوسـت کلفت میکند ...
ادامه
بهروز م , bmb
ادامه