خانم گل , bahar_amiri2007

خانم گل

 فاغث یا غیاث المستغیثین....
خانم گل , bahar_amiri2007

خانم گل

مطالب
cloobid
bahar_amiri2007
، 10 سال و 1 ماه و 4 روز
زن 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ، جویای کار


تبلیغات

خانم گل , bahar_amiri2007
مسافر تاکسى آهسته روى شونه‌ى راننده زد.
چون می خواست ازش یه سوال بپرسه.
راننده وحشت زده شد، کنترل ماشین رو از دست داد، نزدیک بود بزنه به یه اتوبوس، از جدول کنار خیابون رفت بالا، نزدیک بود چپ کنه، اما سرانجام کنار یه مغازه توى پیاده رو متوقف شد.
براى چند ثانیه، هیچ حرفى بین راننده و مسافر رد و بدل نشد،
تا این که راننده رو به مسافر کرد و گفت:
هى مرد! دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نکن، من رو تا سر حد مرگ ترسوندى!
مسافر عذرخواهى کرد و گفت: من نمی دونستم یه ضربه‌ى کوچولو،آن قدر تو رو می ترسونه.
راننده جواب داد: واقعآ تقصیر تو نیست، امروز اولین روزیه که به عنوان یه راننده‌ى تاکسى، دارم کار می كنم‌،
آخه من ۲۵ سال راننده‌ ماشین نعش کش بودم …

«گاه آن چنان به تکرارهاى زندگى عادت می کنیم، که فراموش می کنیم جور دیگر هم می توان بود.

ادامه
99
1
خانم گل , bahar_amiri2007
چسبیـده بـود بـه ضریـح و فـریـاد مـی‎زد،

بـا صـدایـی بلـنـدتـر از حـد معمـول:

یـا امام رضا... یا امام غریب... آقا جان...

ضلـع دیگـر ضریـح، بزرگ و بـا خـط خوش نوشتـه بـود:

"یـا سامـع"

ادامه
28
3
8
خانم گل , bahar_amiri2007
دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد
کسی را تحقیر نکن شاید محبوب خدا باشد
هیچ گناهی را کوچک ندان شاید خشم خدا در آن باشد
از هیچ غمی ناله نکن شاید: امتحانی از سوی خدا باشد
ادامه
25
2
15
خانم گل , bahar_amiri2007
حرم امام رضا (ع) 6 روز پیش
ادامه
18
3
7
خانم گل , bahar_amiri2007
سر جلسه امتحان که میرید مراقب رو میشناسی یا نمیشناسی بگو ازون مراقب خوباس
.
.
.
.
.
.
.
.همه شروع میکنن به تقلب کنترل کلاس از دستش در میره:)):))
ادامه
کامنت بنویسید...
دختـــــــــــــرِ یخۍ , parsa707
سه شنبه 23 مرداد ، 22:18
ادامه
  , 3907
دوشنبه 22 مرداد ، 16:33
..............
ادامه
  , zahra_gh932
پنجشنبه 17 خرداد ، 14:26
شما هم این کارا
ادامه