م ل ح م ر ه ش م , azaq

م ل ح م ر ه ش م

   And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music
م ل ح م ر ه ش م , azaq

م ل ح م ر ه ش م

مطالب
cloobid
azaq
، 7 سال و 2 ماه و 15 روز
زن 28 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

م ل ح م ر ه ش م , azaq
چه غم، نداشته باشم تورا؟
که در نظر من،
سعادتی به جهان
مثل دوست داشتنت
نیست ...
حسین منزوی
ادامه
99
13
1
2
م ل ح م ر ه ش م , azaq
کاش
دلتنگی بیماری بود
بستری می شدی
درش می آوردند
دورش می انداختند
یا در شیشه های الکل نگه می داشتند
تا به بیمارهای دیگر بگویند
این دلتنگی بزرگ را ما در آوردیم
حیف که با دلتنگی هیچ کاری نمی شود کرد
باید آن را کشید
مثل حبس

#مریم_اسلامی
ادامه
م ل ح م ر ه ش م , azaq
م ل ح 1 ماه پیش
And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music
م ل ح م ر ه ش م , azaq

Always in a rush
Never stay on the phone long enough
Why am I so self-important?
Said I'd see you soon
But that was, oh, maybe a year ago
Didn't know time was of the essence

So many questions
But I'm talking to myself
I know that you can't hear me any more
Not anymore
So much to tell you
And most of all goodbye
But I know that you can't hear me any more

It's so loud inside my head
With words that I should have said
And as I drown in my regrets
I can't take back the words I never said
I never said
I can't take back the words I never said

Always talking shit
Took your advice and did the opposite
Just being young and stupid
I haven't been all that you could've hoped for
But if you'd held on a little longer
You'd have had more reasons to be proud

So many questions
But I'm talking to myself
I know that you can't hear me any more
Not anymore
So much to tell you
And most of all goodbye
But I know that you can't hear me any more

It's so loud inside my head
With words that I should have said
And as I drown in my regrets
I can't take back the words

The longer I stand here
The louder the silence
I know that you're gone but sometimes I swear that I hear
Your voice when the wind blows
So I talk to the shadows
Hoping you might be listening 'cos I want you to know

It's so loud inside my head
With words that I should have said
And as I drown in my regrets
I can't take back the words I never said
I never said
I can't take back the words I never said
Never said
I can't take back the words I never said
ادامه
م ل ح م ر ه ش م , azaq
قبض وبسط تبسم و تلخی های تو
چیزی از عزیز بودنت نمی کاهد
ای طعم ملس دل انگیز
معانی را به تزلزل می کشی
چموشی هایت عین طنازی است
اسب وحشی را رام نشده زیبا ست

"صبّاح"
ادامه