امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63

امیرحسین سمیعی

 شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد.
امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63

امیرحسین سمیعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 9 ماه و 6 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس معمار


تبلیغات

امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63
امیرحسین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 روز پیش
99
امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63
امیرحسین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63
امیرحسین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : ورزشکار و عاشق طبیعت شاغل در زمینه مدیریت و کنترل پروژه

امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63
امیرحسین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
امیرحسین سمیعی , arvin_arvin63
امیرحسین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 ماه پیش
نام : سینا

درباره من : ورزشکار و عاشق طبیعت شاغل در زمینه مدیریت و کنترل پروژه اسم شناسنامه ایم (امیرحسین)