سینا  سمیعی , arvin_arvin63

سینا سمیعی

 شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد.
سینا  سمیعی , arvin_arvin63

سینا سمیعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 7 ماه و 9 روز
مرد 33 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس معمار


تبلیغات

سینا  سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 هفته پیش
درباره من : ورزشکار و عاشق طبیعت شاغل در زمینه مدیریت و کنترل پروژه

99
سینا  سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 هفته پیش
سینا  سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
نام : سینا

درباره من : ورزشکار و عاشق طبیعت شاغل در زمینه مدیریت و کنترل پروژه اسم شناسنامه ایم (امیرحسین)

سینا  سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
نام خانوادگی : سمیعی

سینا  سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
نام : امیرحسین

نام خانوادگی : کیا