میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

 بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

مطالب
cloobid
artimisshams
، 5 سال و 8 ماه
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

میعاد شمس , artimisshams
اسم دیوانه میگذارند بر قلم شاعر کیست
لکنتی بر زبان مانده از عدم شاعر کیست
رنگ شعر تو مرا برد به رنگین کمان
رخساره خبر نداد این دم شاعر کیست
به وزن زمین الفاظ سنگین شعر نیست
مات و حیرانم بگو بعد غم شاعر کیست
ادامه
99
میعاد شمس , artimisshams
تو به پا دار حق آیینه ها
من برایت از خدا می گویم
تا که بشناسی خدا را دیر
من برایت سخن آشنا میگویم
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
زمین تشنه زمان خسته دگر باران نمی بارد
نشان آب و آیینه سحر باران نمی بارد
به وقت لعنت خورشید که خشکیده دل این رود
به هر سویی دوان گشتم پدر باران نمی بارد
چراغ خانه کم سو شد قراره خانه با گریه
نگاه رعیتی خشکید مگر باران نمی بارد؟
تمام خاک قبل و بعد شده سیراب و پر باران
فقط خاک نگون بختم به سر باران نمی بارد
ادامه
  , sun0012
نه درنگاه اول بلکه عشق دراخرین نگاهست ....زمانی که میخواهد ازتوجداشود ان گونه که به تو مینگرد.به همان اندازه دوستت داشته است
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
دل خام منو حصرت یک بوسه و انکار
دیوانه شدم دست منه خسته نگه دار
غمگین تر از آنم که تو را لحظه ی آخر
یک بار ببینم پس از آن غصه ی بسیار
تاوان غمت شب که مرا برد به هرجا
دیدی شب سردم و تو انگار نه انگار
باور کنم ای عشق وفا نیست به دنیا
سخت است برایت فداکاریه این بار
ادامه
کامنت بنویسید...
میعاد شمس , artimisshams
دوشنبه 29 آبان ، 11:25
به به استاد گرامی شاعر بزرگ خانم نگار باعث افتخاره بنده س
ادامه
  , sun0012
دوشنبه 29 آبان ، 10:17
ازمن غزلی مانده وازتواثری نیست.درخانه تتهایی من هیچ دری نیست.لیلا شدنم دست خودم بود عزیزم.جزمن بخدا عاشق ودیوانه تری نیست.....
ادامه
  , sun0012
دوشنبه 29 آبان ، 10:08
زیبا بود
ادامه