میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

 بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

مطالب
cloobid
artimisshams
، 5 سال و 12 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

میعاد شمس , artimisshams
میعاد 2 هفته پیش
بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
99
میعاد شمس , artimisshams
میعاد 3 هفته پیش
جان و قلب یورت زمستان سیاه شد رنگ گلهای ناز گلستان سیاه شد
میعاد شمس , artimisshams
جان و قلب یورت زمستان سیاه شد
رنگ گلهای ناز گلستان سیاه شد
از اقبال شوم هم بگذریم فکر بد است
که خون مردم بی آب و نان سیاه شد
دلم خون است اشکم به راه بی دریغ
با چه تقصیر روزگار این مردمان سیاه شد؟؟؟
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
به آسمان چنان مکن
غصه ی دل نهان مکن
گر که توهم شکسته ایی
به اشک من روان مکن
به فکر و سر نظر نکن
به شک دلت خزان مکن...
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
مصلحت از سر ما منطق و تصویر گرفت
عاقلان عقل و مرا ساقی انجیر گرفت
مخلصان در پی یارند و مرا یار کجاست
همگی در ره عشقیم که تقدیر گرفت
ادامه