م م , armini

م م

 مولاعلی(ع): نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست.......
م م , armini

م م

مطالب
cloobid
armini
، 11 سال و 4 ماه و 19 روز
زن 76 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، هنرآموز


تبلیغات

م م , armini
م اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
نام : م

نام خانوادگی : م

نام انگلیسی : Ma

نام خانوادگی انگلیسی : MA

99
م م , armini
م اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 10 ماه پیش
درباره من : و آنکه این دنیا در حال گذر است و من و تو فقط رهگذر این دنیای خاکی هستیم و دیگر هیچ ........... با تشکر.....

م م , armini
خدایا در شب قدری که.............
توفیق نصیبمان می کنی تا قرآن بر سر بگذاریم؛
از تو مسئلت میکنیم لیاقتی عطا کنی تا بتوانیم :
قرآن را در دل بگذاریم ..............
ادامه
م م , armini
خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد
هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
خداکند که گذارت فِتد به منظر چشمم
که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد ...............
ادامه