بنفشه نظری , ardisia

بنفشه نظری

بنفشه نظری , ardisia

بنفشه نظری

مطالب
cloobid
ardisia
، 6 سال و 17 روز
زن 38 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

بنفشه نظری , ardisia
6 سال پیش
یاد کن مرا !

در هر قطره بارانی که بی امان می بارد ، در هر لحظه ی گرمی که چهره ات را می سوزاند ، در هر قدمی که بروی برگ های زرد بر می داری ، در هر گلوله ی برفی که بسویت پرتاب می شود ... یاد کن مرا
ادامه
99
بنفشه نظری , ardisia
روزگاری بود میوه اش فتنه ، خوراکش مردار ، زندگی اش آلوده ، سایه های

ترس شانه های بردگان را می لرزاند . تازیانه ستم ، عاطفه را از چهره ها

می سترد . تاریکی ، در اعماق تن انسان زوزه می کشید و دخترکان بی

گناه ، در خاک سرد زنده به گور می شدند . و در این هنگام بود که محمد

(ص) بر چکاد کوه نور ایستاد و زمین در زیر پاهای او استوار گردید . بعثت

رسول اکرم مبارک باد .

ادامه
بنفشه نظری , ardisia
6 سال پیش

.
ادامه
بنفشه نظری , ardisia
امشب دلم از آمدنت سرشار است / فانوس به دست کوچه دیدار است
آنگونه تو را در انتظارم که اگر / این چشم بخوابد ، آن یکی بیدار است
.
.
.
تا کی در انتظار میگذاری به زاریم ؟ از آن بعد از اینهمه چشم انتظاریم . . .
.
ادامه
بنفشه نظری , ardisia
گاه دلتنگ میشوم
دلتنگترازهمه دلتنگی ها
گوشه ای مینشینم وحسرت هارامیشمارم
باختن ها وصدای شکستن ها را
کدامین امید را ناامیدکرده ام
کدامین خواهش را نشنیدم
به کدام دلتنگی خندیده ام
که این چنین دلتنگم
ادامه