علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha

علیرضـا سنگ صبـور

 هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمی‌رسد ، خواب ها فقط خودشان را اذیت می‌کنند . . . !
علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha

علیرضـا سنگ صبـور

مطالب
cloobid
ar236cha
، 9 سال و 2 ماه و 5 روز
مرد 27 ساله مجرد
ليسانس ، بیکـار


تبلیغات

علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha
علیرضـا 2 سال پیش
هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمی‌رسد ، خواب ها فقط خودشان را اذیت می‌کنند . . . !
99
علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha
به قول مرحوم خسرو شکیبائی :
نامه ای خواهم نوشت …
نامه ام باید کوتاه باشد ، ساده باشد ، بی حرفی از ابهام و آیه ، از نو برایت مینویسم …
حال همه ما خوب است ، اما تو باور نکن !
ادامه
کامنت بنویسید...
علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha
علیرضـا 2 سال پیش
هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمی‌رسد ، خواب ها فقط خودشان را اذیت می‌کنند . . . !
علیرضـا سنگ صبـور , ar236cha
علیرضـا 2 سال پیش
درد را از هر طرفی بنویسی همان " د ر د " است . . .