امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

 آن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31
cloobid
amir1006
، 9 سال و 3 ماه و 5 روز
مرد 60 ساله متاهل
زير ديپلم ،

آلبوم تصاویر

31 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

امیر حسین  مقدم , amir1006
در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد. تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای.
از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوه ها، اما تومی گویی کارهای زیادی از من بر می آید، این حرف تو به این می ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه ای را ساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام؛ خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گرانبهایی!

بهانه می آوری که من با انجام دادن کارهای سودمند روزگار می گذرانم.
دانش می آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم، اما این ها همه برای توست و تو برای آن ها نیستی.
اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه این ها فرع است.
تو نمی دانی که چه شگفتی ها و چه جهان های بیکرانی در تو موج می زند.آخر این تن تو اسب توست اسبی بر سر آخور دنیا، خوراک این اسب که خوراک تو نیست.
فیه ما فیه
ادامه
99
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 ماه پیش
جوهر عشق «رنج بردن» برای چیزی و «پروردن آن است» ،یعنی عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن ھموار میکند که عاشقش باشد.

اریك فروم
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 ماه پیش
صبر یعنی اینکه قادر باشید هفت احساس
تنفر
علاقه
لذت
اضطراب
خشم
غم
و ترس
را در خود کنترل، مدیریت و مهار کنید.
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
ادامه