امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

 آن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31
cloobid
amir1006
، 9 سال و 4 ماه و 3 روز
مرد 60 ساله متاهل
زير ديپلم ،

آلبوم تصاویر

31 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

امیر حسین  مقدم , amir1006
مولانا گفت:

در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد:

تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای.

از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوهها،
اما تومی گویی کارهای زیادی از من بر می آید، این حرف تو به این می ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه ای را ساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام؛
یا این که در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهر نشانی را به دیوار فرو ببری و کدوی شکسته ای را به آن آویزان کنی.
این کار از میخی چوبین نیز بر می آید.
خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گرانبهایی!
بهانه می آوری که من با انجام دادن کارهای سودمند روزگار می گذرانم.

دانش می آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم، اما اینها همه برای توست و تو برای آن ها نیستی.
اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه ی اینها فرع است.
تو نمیدانی که چه شگفتیها و چه جهان های بیکرانی در تو موج میزند.

فیه ما فیه / مولانا
ادامه
99
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 هفته پیش
عصاره دین و دینداری محبت به خداوند و بندگان اوست . پیامبرش مظهر رحمت و مهربانی بود و هست .
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که چه ماند ز تو اندر پس مرگ
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
الهی!
تو ساز !
که ازین "معلولان"
شفا نیاید

تو گشای!
که از این "ملولان"
کاری نگشاید
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد. تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای.
از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوه ها، اما تومی گویی کارهای زیادی از من بر می آید، این حرف تو به این می ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه ای را ساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام؛ خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گرانبهایی!

بهانه می آوری که من با انجام دادن کارهای سودمند روزگار می گذرانم.
دانش می آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم، اما این ها همه برای توست و تو برای آن ها نیستی.
اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه این ها فرع است.
تو نمی دانی که چه شگفتی ها و چه جهان های بیکرانی در تو موج می زند.آخر این تن تو اسب توست اسبی بر سر آخور دنیا، خوراک این اسب که خوراک تو نیست.
فیه ما فیه
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
جوهر عشق «رنج بردن» برای چیزی و «پروردن آن است» ،یعنی عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن ھموار میکند که عاشقش باشد.

اریك فروم
ادامه