, aliskate

A l i P a R s I

 ...
  , aliskate

A l i P a R s I

مطالب
cloobid
aliskate
، 9 سال و 2 ماه و 12 روز
مرد 78 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , hot_emo2012
A l i در این تصویر برچسب خورده است. 9 ماه پیش
  , aliskate
A l i 10 ماه پیش
...
99
  , hot_emo2012
A l i در این تصویر برچسب خورده است. 1 سال پیش
  , aliskate
به عکس های خودم خیره ام، کدام منم؟
زمانه خاطره های مرا کجا برده است!
ادامه
  , aliskate
A l i 2 سال پیش
گاهی، تنها ماندن بهای آدم ماندن است . . .