الهه  مهربون , ala666

الهه مهربون

   پایان آدمی از بی خداییست. نه از دست دادن معشوق، نه رفتن یار هیچکدام پایان آدمی نیست.تنها بی خدایی آدم را تمام میکند.
الهه  مهربون , ala666

الهه مهربون

مطالب
cloobid
ala666
، 10 سال و 9 ماه و 29 روز
زن 31 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

الهه  مهربون , ala666
قطعه ای از بهشت 2 روز پیش
درضریح امام امیرالمؤمنین باز است چی دوست دارین بگین...
ادامه
99
الهه  مهربون , ala666
مـكـتب علمى امامان معصوم علیه السلام آن چنان وسیع و فراگیر بود كه همه دانش پژوهان را در بـر مـى گـرفت ، زیرا آنان عالمانى بودند كه دریاى علمشان را كرانه اى نبود. پیامبر اسلام صـلى الله عـلیـه و آله شهر علم بود و امامان معصوم دروازه این شهر بودند..(393) و هـر چه علم صحیح بود، از این منبع پاك و مصفّا نشاءت مى گرفت . امام باقر علیه السلام به دو نـفـر از عـلماى عامه زمان خود فرمود: (اگر) به شرق یا به غرب بروید، هیچ علم صحیحى را نخواهید یافت مگر كمى ، كه آن هم از نزد ما منتشر شده است ..(394)
امـام بـاقـر عـلیـه السلام از جانب پیامبر ماءموریت نور افشانى علمى داشت و در همین راستا سنگ بـنـاى دانـشـگـاهـى بـزرگ را كـار گـذارد كـه دانـش پژوهان آن در زمان ایشان صدها و در زمان فـرزنـدش امام جعفر صادق هزارها نفر از شیعیان و غیر شیعیان بودند. در صفحات گذشته به شـرح حـال مـخـتـصـر بـعـضـى از پـرورش یـافـتـگـان ایـن مـكـتـب اشـاره كـردیـم و در ایـن مجال نام بعضى از دانش پژوهان عامى مذهب این مكتب را ذكر مى كنیم تا گوشه اى از گستره مكتب امام باقر علیه السلام روشن گردد.
البـتـه واضـح اسـت كه از نگاه اینان ، امام محمد باقر عالمى فرزانه بود كه مى توانستند از مـكـتـب عـلمـى اش خـوشـه چینى كنند و به همین جهت خدمت امام مى رسیدند و سوالاتشان را مطرح مى كـردنـد و جـواب امـام را مـى شـنـیـدنـد و آنچه را مطابق مذاق خود مى پسندیدند تبعیت مى كردند. بـعـضـى از آنـان مـسـتـقـیـم از خـود امـام استفاده علمى كردند و بعضى نیز از محضر شاگردان و زبدگان مكتب امام بهره هاى فراوان بردند.
ابن شهر آشوب مى نویسد: علوم دین را بقایاى صحابه و بزرگان تابعان و رؤ ساى فقهاى مسلمانان از امام باقر علیه السلام روایت كرده اند. راویان وى از صحابه عبارتند از: جابر بن عـبـدالله انـصارى ، و از تابعان : جابر بن یزید جعفى ، كیسان سختیانى بزرگ صوفیه ، و از فـقـهـا: ابـن مـبـارك ، زهـرى ، اوزاعـى ، ابـى حـنـیـفـه ، مـالك ، شـافـعى و زیاد بن منذر و از نوسیندگان همچون طبرى ، بلاذرى ، سلامى و خطیب در تاریخهایشان و ... ..(395)
و امـا كـسـانـى كـه از مـكتب ایشان استفاده علمى بردند، در بین علماى عامه بسیارند كه از آن جمله اند:
1ـ ابـوحـنـیـفـه ، پیشواى معرف اهل سنت كه در كتابهاى مناقب و مُسند خود روایات بسیارى از امام باقر علیه السلام نقل كرده است . او در مسند خود گوید: هیچ گاه از جابر جعفى سؤ الى نكردم مـگـر ایـنـكـه بـا نـقـل حـدیـثـى (از امـام بـاقـر یـا امـام صـادق عـلیـهـمـاالسـلام ) جـواب مـرا داد..(396)
روزى زنـى بـراى پرسیدن مساءله اى به ابوحنیفه مراجعه كرد و وى كه جواب مساءله را نمى دانست ، او را به محمد بن مسلم شاگرد امام باقر علیه السلام ارجاع داد. محمد بن مسلم در آن زمان بـه طـور مـخـفى زندگى مى كرد و از زن پرسید كه چه كسى تو را به این جا راهنمایى كرده اسـت و او ابـوحـنـیـفه را معرفى كرد. بعد سؤ الش را طرح كرد و جواب شنید و طبق قرار، پیش ابو حنیفه رفت و جواب را براى وى نقل كرد. ابوحنیفه نیز جواب محمد بن مسلم را كه طبق كلام و حـدیـث ابـو جـعـفـر عـلیـه السـلام بـود شـنید و در كلاس ‍ درس خود آن را(به نام خودش ) مطرح كرد..(397)
2ـ عـبـدالله بـن عـمـر،مـردى از ابـن عـمـر سـؤ الى كـردو وى در جـواب مـانـد و سـؤ ال كـنـنـده را بـه امـام بـاقر علیه السلام حواله داد و از او خواست كه باز گردد و جواب امام را بـراى وى نـیـز نـقـل كـنـد و وقـتـى سـائل جـواب را از امـام گـرفـت و بـراى او نـقـل كـرد، گـفـت : آنـان اهـل خـانـواده اى هـسـتـنـد كـه فـهـم و كمال به آنان عطا شده است ..(398)
3ـ حـَكـَم بـن عـُتـَیـْبـَه ـ گـفـتـه انـد او از فـقـهـاى عـامـه بـود و زراره و حـمـران قـبـل از ایـنـكـه امـام را بـشـنـاسـنـد، شـاگـردان او بـودنـد و گـفـتـه انـد اعـتـقاد به ارجاء داشت ..(399)
امـام بـه حـمـران بـن اعـیـن پـیـام داد كـه چـرا بـراى حـكـم نـقـل كـردى كـه :(اوصـیـاى پـیـامـبـر مـحـدّث هـسـتـنـد) امـثـال ایـن حـدیـث را براى حكم و مانند حكم نقل نكن ..(400)
عـبـدالله بـن عـطـا گـویـد: حـكم بن عتیبه با این كه در بین مردم مقام و منزلت بلندى داشت ، در محضر امام باقر همچون طفل در محضر معلمش بود..(401)
4ـ عِكرَمَه ، از مفسران معروف اهل سنت ، نیز از محضر امام استفاده مى برد. وقتى به امام باقر(ع ) خـبـر دادنـد كـه او در حـال احـتـضـار اسـت ، امـام بر بالین او رفت ولى دیر رسید. بعد حضرت فـرمـود: اگـر او را در حـال حـیـات مـى یافتم ، كلماتى به وى یاد مى دادم كه برایش ‍ سودمند بـاشـد و ولكـن وقـتـى رسـیـدم جـان به جایگاه خود رسیده بود. امام پرسیدند كه آن كلمات چه بود؟ فرمود: شهادت ، توحید و ولایت ..(402)
5ـ قـتـادة بـن دعـامـه بـصـرى از دیـگـر مـفـسـران مـعـروف عـامـه اسـت كـه چهل مساءله آماده كرده بود تا از امام بپرسد و وقتى به محضر امام رسید و امام او را از به عهده گـرفـتـن مرجعیت علمى برحذر داشت ، در مورد حكم فقهى مایه پنیر (كه در شكم برّه مرده است ) سؤ ال كرد و امام به طور استدلالى جواب وى را بیان كرد..(403)
6ـ محمد بن منكدر از رجال عامه كه برخورد وعظ آمیز وى با امام و جواب متین و عبرت آموز امام به وى قبل از این گذشت .
7ـ طـاووس یـمـانى فقیه یمن كه جلساتى خدمت امام رسید و سوالات بسیارى مطرح كرد و جواب گرفت ..(404)
8ـ عمروبن عبید معتزلى از علماى بزرگ معتزله نیز با طرح سوالات و گرفتن جوابهاى آنها از امام استفاده علمى برد كه سؤ ال او قبلاً گذشت .
9ـ عـمـروبـن دینار، كه شیخ طوسى او را فردى مورد اطمینان شمرده است ..(405)او از رجال صحاح سته است .
10ـ عبدالرحمن اوزاعى از رؤ ساى مذاهب عامه كه مذهب وى منقرض شده است . وى از امام صادق نیز حدیث نقل مى كند.
11ـ عـبـدالملك بن عبدالعزیز بن جریح اموى مكّى ؛ حسین بن یزید گوید: خدمت امام صادق علیه السـلام بـودم كـه عبدالملك بن جریح مكى وارد شد. امام از او پرسید: آیا در مورد متعه چیزى مى دانـى ؟ جـواب داد: پدرت از جابربن عبدالله نقل كرد كه پیامبر خطبه خواند و ... (تا آخر حدیث .(406) كه دلالت بر جواز متعه دارد.)
12ـ ابـوبـكر محمد بن مسلم بن شهاب زهرى ، از شاگردان امام سجاد و امام باقر علیهماالسلام واز بزرگان علماى اهل سنت كه صاحبان صحاح به احادیث وى احتجاج كرده اند.
13ـ ربـیعة بن عبدالرحمن معروف به ربیعة الراءى ، فقیه مدنى عامى مذهب .(407) از شـاگـردان امـام بـاقـر بـود و اوزاعـى ، سـفـیـان ثـورى و دیـگـران از وى حـدیـث نقل كرده اند.
14ـ اعـمـش ، ابـو مـحـمـد سـلیـمـان بـن مـهـران اسـدى كـوفـى از رؤ سـاى مـذاهـب مـنـقـرض شـده اهل سنت از دیگر شاگردان امام باقر(ع ) بود.
15ـ قـرهّ بـن خـالد سـدوسـى از روات صـحـاح سـتـّه كـه حـدود صـد حـدیـث از وى نقل شده است .
16ـ یـحـیـى بـن كـثـیـر از رجـال مـشـهـور صـحـاح سـتـّه و از عـلمـاى مـشـهـور اهل سنت كه او را از زهرى هم برتر شمرده اند.
17ـ ابـو مـحـمـد عـبـدالله بـن ابـى بـكـر بـن عـمـر بـن حـزم انـصـارى از رجال صحاح ستّه و از شیوخ مالك بن انس ، هشام بن عروه و سفیان ثورى ، كه مالك ابن سعد و نسائى او را موثق شمرده اند.
18ـ مـوسـى بـن سـالم مـولى آل العباس كه احمد حنبل ، ابن معین ، ابوزرعه ، ابو حاتم و دیگر علماى رجال اهل سنت وى را موثق شمرده اند.
19ـ قاسم بن فضل بن سعدان
20ـ قـاسـم بـن مـحـمـد، كـه او را یـكـى از فـقـهـاى هفتگانه و یكى از بزرگان شمرده اند. اواز رجال صحاح سته بوده وابن سعد گوید:اوثقه ، عالم ، فقیه ، و صاحب روایت بسیار بود.
21ـ محمد بن سوقه ، علماى رجال اهل سنت وى را موثق شمرده اند.
22ـ حجاج بن ارطاة قاضى كوفى ، او از فقها و فتوا دهندگان كوفه بود.
23ـ مـعـروف بـن خـربوذ كوفى از خواص و راویان امام باقر بود. البته او غیر از معروف بن خربوذ كوفى است كه از اصحاب امام رضا بوده است ..(408)
24ـ شَیْبَة بن نصاح قارى ، مدنى و كوفى
25ـ اسلم منقرى كوفى
26ـ محمد بن اسحاق صاحب كتاب مفازى
27ـ عبدالله بن عطاى مدنى از رجال صحاح سته و از شیوخ اسحاق ، شعبه و ثورى .
28ـ عروة بن عبدالله بن قشیر
29ـ عبدالله بن حبیب بن ابى ثابت كوفى
افـراد بـسـیـارى از عامه نیز از محضر زید بن على بن الحسین علیهم السلام استفاده برده اند و چـون زیـد از شـاگـردان برادرش امام باقر بود، آنان نیز به واسطه زید از امام باقراستفاده كـرده انـد. از جـمـله آنـان مـى تـوان زهـرى ، اعـمـش ، شـعـبـه ، سـعـیـدبـن خـیـثـم ، اسـمـاعـیـل السـّدى ، زكـریـابـن ابـى زائده ، عـبـدالرحـمـن بـن حـارث بـن عـیـّاش را نـام برد..(409)
اینها تعدادى از شاگردان عامى مذهب مكتب امام باقر علیه السلام بودند.

ادامه
الهه  مهربون , ala666
حتما دیده‌اید افرادی را که هر جا مطالب دینی زده شود، به خشم درآیند و با تمسخر اعلام انزجار می‌کنند که چرا ریا می‌کنید؟! با خدا بودن که جار زدن ندارد و ...
این‌ها مریضان روحی‌ای هستند که بخاطر آلودگی زیاد، از نشر مطالب دینی بیزارند!
ما هم به دستور قرآن به آنها می‌گوئیم از این انتشارها عصبانی باشید، و با همین عصبانیت بمیرید! « قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ »
ادامه
الهه  مهربون , ala666
این عکس رو که دیدم ناخودآگاه اشکم سرازیر شد...
حتی 1 بیلیونم حس این بچه رو هم نمیتونید تصور کنید چقدر سخته...
خدایا ریشه اسرائیل رو از سر مردم مطلوم فلسطین بکن
ادامه
الهه  مهربون , ala666
آخرالزمان 3 روز پیش
ادامه