محمدعلی قربانی , 110ghorbani

محمدعلی قربانی

 اگر میخواهیم گلباران شویم ، هیچ وقت گل ها را از زندگی و محل کار خود حذف نکنیم ، ، ، http://www.cloob.com/speechmaster
محمدعلی قربانی , 110ghorbani

محمدعلی قربانی

مطالب تصاویر 31
cloobid
110ghorbani
، 3 سال و 6 ماه
مرد 49 ساله متاهل
ليسانس ، ، فرهنگی

آلبوم تصاویر

  • گل محمدی
  • گل نرگس

31 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • سخن استاد , speechmaster
  • ایران , iranhamishejavidan
    معاونایران
  • 138 رسانه

    morebox img


تبلیغات

محمدعلی قربانی , 110ghorbani
99
محمدعلی قربانی , 110ghorbani
ادامه
محمدعلی قربانی , 110ghorbani
ادامه
محمدعلی قربانی , 110ghorbani
ایران تا ثریا 12 ساعت پیش
ادامه
محمدعلی قربانی , 110ghorbani
امروز ترجمه سوره مبارکه حجر، جزء چهاردهم، صفحه دویست و شصت و شش، از آیه 91 تا آخر و سوره نحل از ابتدا تا ایه 6

هم آنان که قرآن را [مطابق با خواستۀ باطلشان] تجزیه و بخش بخش کردند، [بخشی را که به سود خود می پنداشتند پذیرفتند، و از بخشی دیگر که هماهنگ با هوس هایشان نبود رویگردان شدند ]«91»
به پروردگارت سوگند! از همۀ آنان یقیناً بازخواست می کنم «92»
از اعمالی که همواره انجام می دادند «93»
پس آنچه را به آن مأموری [در بین مردم] آشکار کن، و از مشرکان روی برتاب! «94»
بی تردید ما [شرّ و زیان] استهزاکنندگان را از تو بازداشته ایم «95»
هم آنان که با خدا معبود دیگری قرار می دهند، بی گمان به زودی می فهمند [که مرتکب چه گناه بزرگی شده اند، و سزاوار چه عذابی هستند !]«96»
ما می دانیم که تو از [تبلیغات سوء مشرکان و اهل کتاب بر ضد دین و] گفتار آنان دلتنگ می شوی «97»
پس [برای رفع دلتنگی ات] پروردگار خود را همراه با ستایش، با تسبیح گفتن [از هر عیب و نقصی] پاک و منزّه بدار! و از سجده کنندگان باش !«98»
و پروردگارت را تا زمانی که مرگ به سراغت آید بندگی کن! «99»

به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی
فرمان حتمی خداوند [در مورد شکست کافران و مشرکان، و عذاب آنان] فرارسیده است، پس خواهان شتاب در آن نباشید! خداوند از آنچه شریک او قرار می دهند پاک تر و برتر است «1» به قدرتش فرشتگان را با وحی، به سوی هرکس از بندگانش بخواهد می فرستد که [به مردم] هشدار دهید؛ معبودی جز من نیست، پس از من [اطاعت کنید، و از محرّماتم] بپرهیزید !«2»
آسمان ها و زمین را به درستی و راستی آفرید، از آنچه شریک او قرار می دهند برتر است «3»
انسان را از نطفه ای [بی ارزش] آفرید، و اینک در برابر ما [با تکیه بر افکار باطلش] مشاجره کنندۀ آشکاری است «4»
چهارپایان را که در آن ها برای شما [پوششی] گرم کننده، و سودهاست پدید آورد، و از [محصولات گوشتی و لبنی] آن ها می خورید «5»
و برای شما در آن ها زیبایی [و شکوه] است، آن گاه که شبانگاهان از چراگاه بازشان می گردانید، و هنگامی که صبحگاهان به چراگاهشان می برید ،«6»
ادامه