مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

789نــــفــــــر
عضو شده اند
789نفر عضو شده اند
بیشتر
این رسانه به درخواست مهدی افشارزاده ایجاد شده است.
به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.مشاهده کامل مشخصات
27 تیر 1395
#سواد_رسانه_ای: مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها برای مواجهه ی هوشمندانه و ایمن با رسانه ها ...

اعضاء

  • محمد  , gole_golab
  • فقط خدا   , masuodi1169
  • ابوالفضل تقی زاده , parham1891
  • آوا حامی , ava_hami7
  • 789 نفر

    morebox img
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار راه هست؟
گفت: یک قدم.
گفتند: این یک قدم کدام است؟ گفت: پا بگذار روی خودت.
ادامه
99