دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub

دبیرستان هراتی -اصفهان

دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub

دبیرستان هراتی -اصفهان

75نــــفــــــر
عضو شده اند
75نفر عضو شده اند
دبیرستان هراتی اصفهان خیابان كمال اسماعیلدبیرستان هراتی اصفهان خیابان كمال اسماعیلمشاهده کامل مشخصات
4 آذر 1384

اعضاء

 • سهیل  , rezvani28
 • امیر محمد , wolfs_0111
 • زیولا , tabarestan
 • روزیتا , rozitaz4
 • آتریسا جیگیلی میگیلی جینگول , yatris
 • مهسا نظری , mahsa_nazarii
 • ملیکا م  ط  ل  ب  ی  , melika_motalebi
 • تینا قربان زاده , tina_gorbanzade
 • اری , ariyan_karimi
 • حمید احمدزاده , hamidit
 • مصطفی نادال مدیر دو کلوپ , tenisbazan
 • ساناز علی زاده , sanaz_alizadeh
 • امین شاهین , aftab_msh
 • آتیلا نفیسی , loveme1364
 • آ ر ش خجسته بخت , arash_a2k
 • 75 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • پرویز فنی زاده , fannizadeh
 • مهـرداد اولادی.. , mehrdad_oladi
 • لیبی تنر , libby_tanner
 • سروش همراه , soroushhamrahclub
 • مایکل جردن , jordanclub
 • خاندان احمدی , saye_roshanclubتبلیغات

دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub
شعر در وصف هراتی
هرآنكس ازهراتی نام دارد===سرافرازست وخوش انجام دارد
بودمدهوش این مهدمفاخر====به هر مجلس رود صد جام داردhttp://alik.persianblog.com/
ادامه
99
دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub
شعر در وصف هراتی
چه خوش دیدارگلهای نباتی==دبیرستان زیبای هراتیصفاهان افتخارنام ایران==هراتی مفتخر بربام ایرانبفرهنگ وبحكمت چون شهیراست==چه گلهایی به آن جنت دبیراستبه بستان ادب شعری عجیب است==بحق دربذل دانش بی رقیب استبدامان پروردمردسیاست==هنرمندودلیروباكیاستهزاران نابغه استادفرهنگ==همه دكترهمه سرداروسرهنگبه هرجایی كه جویامیشوم نام==هراتی رابیادآردبه ایامخصوصامردمان محرم راز==بخوانندش به ذكروسازوآوازاگرچه درادب هم قدمتی هست===ولیكن درهراتی حكمتی هستكلام هرادیبش علم دارد==بتوصیفش چه صبروحلم داردكلاس درس آن منشوردانش==بآنجامیشوی محصوردانشهراتی پایگاه زهدوعرفان==كه میبخشدسرایش نورایمانحیاتش مملوازنقش ونگاراست==دل بیننده راهمچون شكاراستمرادهرهنرپروربراین است:==هراتی درقیاسش برترین استسراسركوشش وفضل وكمالست==زعشقی دانش اندوزی روالستبناكرده بجابرحال وآتی:==محمدزادهء(شیخ هراتی)خداوندا"كریمی"ازتوحاجت==نگهداراین بناراتاقیامت
ادامه