دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub

دبیرستان هراتی -اصفهان

دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub

دبیرستان هراتی -اصفهان

75نــــفــــــر
عضو شده اند
75نفر عضو شده اند
دبیرستان هراتی اصفهان خیابان كمال اسماعیلدبیرستان هراتی اصفهان خیابان كمال اسماعیلمشاهده کامل مشخصات
4 آذر 1384

اعضاء

 • سهیل  , rezvani28
 • امیر محمد , wolfs_0111
 • زیولا , tabarestan
 • روزیتا , rozitaz4
 • 75 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • متولدین آبان , aban3
 • (( میلاد آبی )) , milad_abiclub
 • رضا پیشرو , reza_pishroclub
  عناوین بحث ها پاسخها بروز رسانی
3
87/10/8 (15:59)
دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub
شعر در وصف هراتی
هرآنكس ازهراتی نام دارد===سرافرازست وخوش انجام دارد
بودمدهوش این مهدمفاخر====به هر مجلس رود صد جام داردhttp://alik.persianblog.com/
ادامه
99
دبیرستان هراتی -اصفهان , haraticlub
شعر در وصف هراتی
چه خوش دیدارگلهای نباتی==دبیرستان زیبای هراتیصفاهان افتخارنام ایران==هراتی مفتخر بربام ایرانبفرهنگ وبحكمت چون شهیراست==چه گلهایی به آن جنت دبیراستبه بستان ادب شعری عجیب است==بحق دربذل دانش بی رقیب استبدامان پروردمردسیاست==هنرمندودلیروباكیاستهزاران نابغه استادفرهنگ==همه دكترهمه سرداروسرهنگبه هرجایی كه جویامیشوم نام==هراتی رابیادآردبه ایامخصوصامردمان محرم راز==بخوانندش به ذكروسازوآوازاگرچه درادب هم قدمتی هست===ولیكن درهراتی حكمتی هستكلام هرادیبش علم دارد==بتوصیفش چه صبروحلم داردكلاس درس آن منشوردانش==بآنجامیشوی محصوردانشهراتی پایگاه زهدوعرفان==كه میبخشدسرایش نورایمانحیاتش مملوازنقش ونگاراست==دل بیننده راهمچون شكاراستمرادهرهنرپروربراین است:==هراتی درقیاسش برترین استسراسركوشش وفضل وكمالست==زعشقی دانش اندوزی روالستبناكرده بجابرحال وآتی:==محمدزادهء(شیخ هراتی)خداوندا"كریمی"ازتوحاجت==نگهداراین بناراتاقیامت
ادامه