دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari

دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری

دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari

دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری

850نــــفــــــر
عضو شده اند
850نفر عضو شده اند
این کلوب جامعه مجازی دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری می باشداین کلوب جامعه مجازی دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری می باشدمشاهده کامل مشخصات
1 مهر 1386
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • علی فاطری , alamdar97
 • میر فرنود طاهری عماد طاهری عمادی , farnood_emadi
 • اسپهبد خفته ا , 124522
 • الهام کی جی بی , elham_kjb
 • 850 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول , iaud
 • دانشگاه ازاد خمینی شهر , sede
 • دانشکده صنایع غذایی , qwertryuu
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari
حامد سون , hami_night
ﺭﺿﺎ معروف به رضا ﺳﮕﻪ ... ﯾﻪ ﻻﺕ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﺪ ...
ﻫﻢ ﺳﮓ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﺵ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ خشن ﺑﻮﺩ ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ کهﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ... ﺁﺭﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ : " ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ " بود
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ: ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ...
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ رضا رو ﮔﺮﻓﺖ و گفت : " ﻓﮑﺮ
ﮐﺮﺩﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩﯼ ؟ ! "
- رضا گفت : ﺑﺮﻭﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﻣﯿﮕﻦ !!
-شهید چمران گفت : ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺟﺒﻬﻪ ..................
ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ... ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪ .... رفت ﺟﺒﻬﻪ ......
***********************************
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ...
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺎﺩ ! ...
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻨﺪ، ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ...
ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺶ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ و به چمران گفتن این کیه اوردید تو جبهه
ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩﻥ ...ﭼﻪ ﻓﺤﺸﺎﯼ ﺭﮐﯿﮑﯽ ...
ﺍﻣﺎ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮﺩ .........
ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .... ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : " ﮐﭽﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮﺍﻡ !!!!... "
ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩ : " ﺑﻠﻪ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ! ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟ ﭼﯿﻪ ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ؟ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ؟ "
ﻗﻀﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩکه ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ واسه خودش ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﮔرده که ﺑﺎ ﺩﮊﺑﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩش ....
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ گفت : " ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ ؟ !! .... ﺑﺮﯾﺪ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﯾﺪ
ﻭ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ !... "
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ... ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮ ...
ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ : ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻓﺤﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯼ ؟ ! ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ، ﭼﯿﺰﯼ !!
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ : ﭼﺮﺍ ؟ !
ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ : ﻣﻦ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡ، ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ... ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻡ ﻭ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻪ ...
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ : ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !... ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻫﺮ
ﭼﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﻢ
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ... ﻫﯽ ﺁﺑﺮﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺪﻩ ... ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯽ
ﺑﻬﺶ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ من که اون بالا یکی رو دارم !...
شهید چمران :ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﯾﮑﯽ مثل تو ﺑﻬﻢ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻢ ﺑﻠﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ... ﯾﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻥ بالایی بشم !...
ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ .......... ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺤﺼﯿﺖ معنویش ..........
ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺸﺴﺖ ... ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ... ﻋﺠﺐ ! ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩ؟
ﺍﺫﺍﻥ ﺷﺪ ..... ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﻤﺮﺵ ﺑﻮﺩ ..............
ﺭﻓﺖ ﻭﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ... ﺳﺮ ﻧﻤﺎﺯ ، ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻨﻮﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩ .......
ﻭﺳﻂ ﻧﻤﺎﺯ، ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﺕ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭﻣﺪ ...... ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ ...
ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ .... ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ توبه ﮐﺮﺩﻧﺶ ....
ﺗﻮﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﯾﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌﯽ ..........فقط ... همین !
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کامیار ص , kamyar22
یکشنبه 29 شهریور ، 09:04
اخرش خیلی فیلم هندی شد ....درجا مرد و میگما
ادامه
حسن استادباشی انارکی , saeyd
یکشنبه 29 شهریور ، 07:10
خیلی زیاد قشنگ بود ی دنیا لایکککککککککککککککککککککککککککککککککک
ادامه
سحر احمدی , dr.sahar890
دوشنبه 6 مرداد ، 01:32
خیلی قشنگ بود
ادامه
دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari
ایلها , iilha
√ Like √ داغ


▬▬▬▬▬▐ این رسانه را پسند کنید ▌▬▬▬▬▬▬
ادامه
2323
2217
139
 , mahdisourani
چهارشنبه 2 مرداد ، 14:55
لعنت
ادامه
حمیدرضا س , hamidtank
چهارشنبه 2 مرداد ، 14:57
...
ادامه
سروش ملکی , jalaly53
چهارشنبه 2 مرداد ، 15:01
لعنت
ادامه
دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari
ساری , sariclub
60 فوتبالیست مازندرانی لیگ برتری شدند
60 فوتبالیست مازندرانی لیگ برتری شدنددر فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، 60 بازیکن فوتبال مازندران تیم‌های لیگ برتری خود را شناختند.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با پایان یافتن مهلت نقل و انتقالات بازیکنان لیگ برتر فوتبال کشور در فصل جاری از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، تاکنون 60 بازیکن فوتبال مازندران برای حضور در باشگاه‌های مختلف با تیم مورد علاقه خود قرارداد ثبت کردند.با توجه به اینکه قرار است سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روز چهارشنبه دوم مرداد آغاز شود، در این بین برخی از بازیکنان مازندرانی با باشگاه‌های مورد علاقه خود قرارداد جدید امضا و برخی با باشگاه تمدید قرارداد داشتند.یکی از باشگاه‌های کشور که بازیکنان مازندرانی در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور با تیم‌های مختلف قرارداد امضا کردند، تیم‌ پرسپولیس تهران است که با هفت بازیکن بیشترین فوتبالیست مازندرانی را به خود اختصاص داد.به دنبال آن تیم‌های نفت تهران، صبای قم، راه آهن و سایپا کرج با شش بازیکن از فوتبال مازندرانی بهره می‌برند.امید عالیشاه، مهرداد کفشگری، میثم حسینی، محمد عباس‌زاده، هادی نوروزی، مهرداد پولادی و محسن بنگر با پرسپولیس تهران، علی قربانی، مهرداد اولادی، علی نوریان، مرتضی پورعلی گنجی، حسین فتحی، میثم آقابابایی با نفت تهران، حنیف عمران‌زاده، فرهاد مجیدی با استقلال تهران، رحمان احمدی، امید ابراهیمی، شجاع خلیل‌زاده، مرتضی اسدی و شهاب گردان با سپاهان اصفهان، فرشید طالبی و میثم بائو با تراکتورسازی تبریز، روح‌الله عرب، مجید نورمحمدی و اویس کردجهان با ذوب آهن اصفهان، محسن یوسفی، اسماعیل صمدی و محمد احمد‌زاده و فریبرز گرامی با ملوان بندر انزلی، حامد فلاح زاده، رضا خالقی‌فر، میرهانی هاشمی، حامد نورمحمدی، رامین رضائیان، علی علی‌پور با راه آهن تهران، کیانوش رحمتی، مجید ایوبی، کریم اسلامی، مهدی حسینی، مجید غلام نژاد و حامد شیری با سایپا کرج، مرتضی پورعلی، مهدی مومنی، حامد رمضانی، مجید هوتن، سعید صادقی و مسعود حق‌جو با صبای قم، مهدی خیری با استقلال خوزستان، میلاد جهانی و مجتبی ترشیز با مس کرمان، امید خلیلی بهمن طهماسبی، بهنام عسگرخانی و مهدی نعمتی فجر سپاسی شیراز، حسین حسینی، ابوذر رحیمی و حسین کیانی مقدم با داماش گیلان و .....به عنوان بازیکنان فوتبال مازندرانی هستند که تاکنون با تیم‌های خود در فصل جاری قرارداد امضا کردند.همچنین محمدرضا خلعتبری دیگر بازیکن فوتبال مازندران که فصل گذشته در تیم سپاهان اصفهان حضور داشت با عقد قراردادی یک ساله به تیم العجم امارات پیوست. با توجه به اینکه فدراسیون امارات خواستار برگزاری لیگ با نام خلیج عربی بود، این بازیکن خواهان فسخ قرارداد با این باشگاه عربی است و مدیران پرسپولیس تهران نیز به دنبال جذب محمدرضا خلعتبری هستند و هنوز سرنوشت این بازیکن مشخص نیست.با توجه به عقد قرارداد 60 بازیکن لیگ برتری فوتبال مازندران در بین 16 تیم حاضر بازیکنان مازندران در 14 تیم لیگ برتری در فصل جاری حضور دارند.بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور  جام خلیج فارس از دوم مرداد با حضور 16 تیم آغاز می‌شود.
ادامه
19
10
6
مهتاب , tajalli_63
دوشنبه 31 تیر ، 11:55
چه فایده که مازندران یک تیم تو لیگ برتر نداره!

حالا کی پشت تیشرت این بازیکنا میخونه مازندرانی!
ادامه
مجید کوثری , mash_safdar
چهارشنبه 9 مرداد ، 08:59
az damaqashon ke mifahmim :-d
ادامه
مهتاب , tajalli_63
پنجشنبه 10 مرداد ، 15:09
شاید!!
ادامه
دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari
ویژه , Especially
این کار گوگل لایک داره!

شرکت گوگل در اقدامی تازه

تعدادی از جاهای تاریخی اصفهان را سه‌بعدی کرد.

پیش‌ از این تنها تعداد معدودی از تصاویر سه‌بعدی مکانهای جهانی

ایران روی این نقشه مشخص شده بودند.

تصویر میدان نقش جهان و مسجد امام در گوگل ارث رو نشون میده...
ادامه
24
7
  , mana_amy
شنبه 29 تیر ، 13:33
هیچ کارشون لایک نداره ... اینا واسه هر کاریشون یه برنامه ای دارن...
ادامه
عباسعلی م , abbasali88m
شنبه 29 تیر ، 13:42
نظر آبان لایک داره
ادامه
مهرداد یک , mehrdad_fun
شنبه 29 تیر ، 13:54
like
ادامه
دانشجویان دانشگاه روزبهان ساری , daneshjooyane_daneshgahe_roozbahane_sari
منم گدای فاطمه س , tarikh_ayande
حرفهای اکبر عبدی که صهیونیست ها را خشمگین کرد :
« یک خورده جیگرم خنک شده بود احمدی نژاد به این جهودها چیز کرده بود، آدم جیگر داریه .. این زبل‌هایی که رفتند زمین خریدند در فلسطین، مثلا طرف می‌خواسته ویلایش را بفروشه و اینها رفته‌اند آشپزخانه و مسترابش را خریده‌اند، می‌خواهند از توی حال هم رد شوند و می‌گند پولش را داده‌ایم.
می‌گند بیچاره بابا‌های ما را بردید آب‌شنگولی دادید و یک امضاء گرفتید، بعد اونوقت شما که می‌خواستید بخرید، نفهمیدید آشپزخانه و مستراح جزو خونه‌ست .. این جوریه ماجرا.»
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد رضا محمدی , lpln_mk
یکشنبه 6 مرداد ، 15:42
ادامه
محمد رضا محمدی , lpln_mk
یکشنبه 6 مرداد ، 15:41
ادامه