زاگروس , zagroosclub

زاگروس

زاگروس , zagroosclub

زاگروس

379نــــفــــــر
عضو شده اند
379نفر عضو شده اند
88/03/7 14:13

مزه ره ته کانی زاراوه ی که لهووری: مزه ره ته کانی   ...

زاگروس
مزه ره ته کانی زاراوه ی که لهووری:
مزه ره ته کانی    زاراوه ی  که لهووری: ئه م  زمانه  له  میژووی   بونیدا   بوی  نه کرا  وه کو  زاراوه   کوردیه کانی تر  له زمانی  قسه کردن و ئه ده بی   میللییه وه   باز  بدا بو   زمانی   ئه ده بی. کرمانجی له  سه ده ی حه فده یه مدا  ئه و بازه ی  دا و سورانی  له  سه ده ی   نوزده.هه ولدانی  روژنامه ی  کوردستان  که له تاران  له کوتایی  په نجاکان  و سه ره تای  شه سته کان  ده رده چوو   بو ئه وه  نه بوو  زمانیکی  ئه ده بی  به که لهووری یان کرماشانی بینیته   کایه وه. ئه و  هه ولانه ی له کوردستانی   عیراق   دراون  پچر پچرن و برده وامیان  نه بوو. ئیمه بایا  زور تیکوشیم  زمانی  که لهووری  له زمانی  میللی و زمانی  روژانه وه  به ره و   زمانی  ئه ده بی به رز بیکه یمه وه ئه میش   به  هه ولی  به رده وام  دیته  دی.به و   بوونه وه  شاعیرانی   ئه م  شوینه  وه کوو ناهید  موحه مه دی  خه ریکی  ئه م هه وله یه  به   به ر ده وامی،چونکه به  به رده وامی  شیعر  به زاراوه ی  کرماشانی  یا که لهووری  ئه نوسین.داهینانی  به م  زمانه  کردووه  به  ریگای  ژیانی  خویان  و هه تا  ئیستا کتیبه کانی   زوریان  نوسیا وه.  به ئه م  هیوا  که ته واوی  گه لی  ئیلی  که لهوور به نرخ و قازانجی  زاروه ی خویان  بزانن و له ئه م ئه ستونی  که لتوری  خویانه  به چاکی و باشی  ئاگاداری بیکه ن. هه ر  وه ها پیویست  که ئه م زمان و زاراوه ی کوردی که ده ست رویشتنی زور تری له  نیو  گه له که مان هه یه  له وه شه و رسته کانی  که لهووری   زورتر   پشتیوانی   بیکاد . سپاسی  ئیوه  هاوری به ریزم  ئه که م به بوونه ی  به ری خستنی  ئه م باس  جوانه . 
99
    آخرین مطالب زاگروس