مدیریت زمان , time_management

مدیریت زمان

مدیریت زمان , time_management

مدیریت زمان

1,814نــــفــــــر
عضو شده اند
1,814نفر عضو شده اند
84/12/22 08:30

برنامه ریزی برای کسب موفقیت برنامه ریزی برای کسب...

مدیریت زمان
برنامه ریزی برای کسب موفقیت
برنامه ریزی برای کسب موفقیت
برنامه ریزی درپاسخ 3 سوال زیر خلاصه می شود:
1- درحال حاضرموقعیت ما چیست؟
2- موقعیت مطلوب آینده ما چیست؟
3- چگونه از حال به آینده برسیم؟
**تنها چیزی که درباره پیش بینی ها میتوان با اطمینان بیان کرد:
100% دقیق نیستند.**
*اگرهدفی برای نشانه روی نداشته باشید،
به جایی نخواهید رسید. !..
*اطمینان حاصل کنید که می دانید مقصدتان کجاست!
اگر مقصدتان ناکجاآباد باشد،بط.رحتم بدان خواهید رسید!

ابزار برنامه ریزی
SMART- اهداف
- برنامه ریزی اقتضایی
- نمودار ذهنی /نمودار عنکبوتی
SWOT –
سناریونویسی-
SMARTاهداف

مشخص S- Specific
قابل اندازه گیریM- Measurable
براساس هدف عمده تنظیم شودA- Aligned to mission
واقعی و مطلوبR- Realistic&agreed
قابل پیگیری و زمان بندی شدهT- Trackable&Timed

: منبعGeneral Management Training Course
Run in:Kara Telephone co.
99