میت تهرونی , tehroonimeetclub

میت تهرونی

میت تهرونی , tehroonimeetclub

میت تهرونی

5,993نــــفــــــر
پسندیده اند
5,993نفر پسندیده اند
88/02/6 19:02

دوران نوجوانی وبلوغ (18- 12 سالگی )   دوران ظهور...

میت تهرونی
دوران نوجوانی وبلوغ (18- 12 سالگی )
  دوران ظهور نیازهای متنوع روانی - اجتماعی است ، نیازهایی كه موجب پیچیده تر شدن روابط نوجوانان با خود و سایرین می شود . در میان نیازهای متنوع این دوره ، نیاز به محبت و توجه جنس مقابل جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد. این نیاز به طور مقارن با بیداری غرایز جنسی و پیدایی صفات ثانویه و رشد سریع ابعاد بدنی (16- 14 سالگی) آغاز می شود و ابتداء به صورت كشش های عاطفی (به خصوص در دختران) وسپس به صورت یك نیاز عاطفی - جنسی  در برابر جنس مقابل خود نمایی می كند. پدید آمدن تمایل جنسی مقابل قوانین رشد و تكامل بشری بوده اساس انگیزه تشكیل خانواده وتكامل و بقای نوع انسان نیز مرهون درك چنین نیازی از جانب انسانها است . مواجهه صحیح والدین ونوجوانان وجوانان با این نیاز نیرومند در فاصله زمانی بین بلوغ و ازدواج نقش بسزایی در نهادینه كردن بهداشت روانی - اخلاقی در افراد ، خانواده ها ونهایتاً جامعه دارد و به عكس بی توجهی ، سوء تدابیر تربیتی وگاهی نیز موضع گیری هایی به اصطلاح روشن فكرانه گروهی از والدین موجب می شود كه عدهای از دختران و پسران در تامین چنین نیازی به بیراهه رفته تسلیم هیجانات عاطفی جنسی خود شوند . این گروه از دختران و پسران با ایجاد ارتباط پنهان وآشكار با یكدیگر به استقبال عواقب شومی می روند كه گاهی حتی سرتاسر فضای زندگی آینده آنها را تحت تاثیرات شوم خود قرار می دهد . از سوی دیگر در برخی از خانواده ها نیز ، پسران خیلی كم تر از دختران تحت مراقبت وآموزشهای اخلاقی قرار می گیرند و متاسفانه چنین به نظر می رسد كه قبح و زشتی برقراری  روابط مسئله دار پسران با جنس مقابل خود در نزد والدین و خانواده‌ها به طور روز افزون در حال ریزش است . چین امری موجب شده است كه همیشه عمده آسیبهای روانی - اجتماعی ناشی از چنین روابط مسئله داری بیشتر متوجه جمعیت دختران باشد . برخی از این آسیبها عبارتند از : پیدایی عشق های افلاطونی ناشی از شناخت های سطحی و رشد نایافته ، از دست دادن ابتكار عمل در مقابل درخواست های جنسی مقابل ، تحمل اضطراب واسترس های ناشی از سوء استفاده عاطفی یا جنسی طرف مقابل و احساس خشم و تنفر از بازیچه و اقع شدن ، كاهش عزت نفس، افسردگی ، احساس حقارت وگناه ، افت شدید تحصیلی واحتمالاً تمایل به ترك تحصیل و در مواردی بدبینی كلی نسبت به جنس مقابل و احتمالاً  همسر آینده و ... لغزش دختران از معیارهای اخلاقی ، معلول عوامل بیشماری است كه ذكر و بررسی آنها از حوصله این مقاله خارج است ، ولی یكی از مهمترین این عوامل ، همانا آگاهی برخی از پدران از لطایف و وظایف مربوط به شناخت وتامین نیازهای عاطفی - عقلانی دختران می باشد نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه حاكی از آن است كه بسیاری از دختران معصومی كه در دام روابط غیر اخلاقی گرفتار آمده اند ، همواره روابط سرد ومعیوبی با پدران خود داشته و نه  تنها توجه و زمزمه محبتی از جانب آنان دریافت نكرده اند كه به اشكال مختلف مورد تحقیر وسرزنش، تنبیه وسخت گیری های افراطی یا تبعیض وبی تفاوتی آنها واقع شده اند . این گروه از دختران معمولاً دارای احساس حقارت بالایی بوده ، با تصویر ذهنی معیوبی كه از خود دارند ، ناخودآگاه با دریافت كوچكترین توجه و تاثیری از جانب جنس مقابل ، بسوی آنها كشیده  شده ، احساس وابستگی شدید می كنند و همانگونه كه            گفته شد سرانجام چنین روابط كوچه وخیابانی نیز ، بیشتر از پسران ، پایه های زندگی روانی و خانوادگی دختران را متزلزل می كند. این گروه از پدران باید آگاه باشند كه علاوه بر تامین معاش دختران خود مسئول تامین نیازهای روانی شناختی آنان نیز می باشند و به طور كلی پدران در مقایسه با مادران  وظایف و نقش به مراتب بیشتری در كنترل بحرانهای متنوع دوره نوجوانی فرزندان خود دارند والبته هرگونه توفیقی درانجام این  وظایف مشروط بر آن است كه آنها از اقتدار واشراف عالمانه در دوجنبه عاطفی و انضباطی نیز در نظام  خانواده برخودار باشند . با توجه به توضیحات فوق و هم چنین برای درمان یا پیشگیری از بروز پیامدهای ناگوار در زندگی دختران و خانواده ها ، توصیه هایی هر چند اجمالی در ذیل ارائه می شود كه امید است والدین و به خصوص پدران زحمتكش با توجه و عمل به آنها گام های موثری در تربیت صحیح دختران كه مادران و آینده سازان جامعه اند بردارند.   با شناخت تامین نیازهای عاطفی دختران ، خود را به دنیای آنها نزدیك كنیم نوجوانان و والدین متعلق به دو نسل جداگانه اند هر دو نسل با الگوی های متفاوت وگاه متضادی همانند سازی كرده اند . تفاوت الگوها موجب تفاوت در اندیشه و رفتار دو نسل شده همین امر موجب می شود كه گاهی آنها در مقابل یكدیگر قرار بگیرند . در این وضعیت والدین ، نوجوانان خود را متمرد و عصیان گر تلقی نموده و برای كنترل آنها واكنش های محدود كننده از خود نشان         می دهند و متقابلاً  نوجوانان  نیز ضمن اذعان به این كه والدینشان آنها را درك نمی كنند سعی می كنند به طرق مختلف خود را از سیطره امر ونهی آنها خارج كنند . با افزایش فاصله روانی این دو نسل ، میزان تبعیت نوجوانان از هنجارها و ارزشهای گروه دوستان به شدت افزایش می یابد وآنها با احساس یك خلاء روانی - عاطفی و همچنین با احساس عدم امنیت در خانواده به آغوش گروه دوستان و هم سالان پناه برده ، ضمن دریافت هم دردی وحمایت مشترك آنها ، بطور ناخوادآگاه تحت تاثیر الگوهای رفتاری وباید و نباید های دیكته شده همسالان قرار می گیرند . در بسیاری از موارد و صرف نظر از مشكلات عاطفی دختران در خانواده ها ، گروه دوستان منحرف نیز یكی از علل مكمل و مهم گرایش دختران به ایجاد ارتباط با جنس مقابل بوده است . با توجه به این مقدمه ، توصیه می شود كه پدران به عنوان نماینده آشنای جنس مقابل در سیستم خانواده در فاصله زمانی  بین بلوغ و ازدواج دختران ، بانجام اقدامات لازم وداشتن انعطاف پذیری در زمینه هایی كه در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد خود را به دنیای زیبا  و پر از نیاز دختران خویش نزدیك كرده، با تامین این نیاز ها ، امكان هر گونه سوء استفاده از كمبود عاطفی دختران را از جنس مقابل سلب نمایند. بدیهی است كه با ایجاد چنین فضایی در خانواده نه تنها شدت این نیاز (نیاز به توجه ومحبت جنس مقابل ) در دختران بسوی اعتدال و پرهیز منطقی می گراید ، كه حتی به مرور زمان نیز تا حصول بلوغ كامل در زمینه های مختلف روانی ، اجتماعی ، تحصیلی و...  در خدمت سلامت دختران و خانواده ها و جامعه خواهد بود. شناخت نیاز های متنوع دختران در سنین مختلف دوره نوجوانی مستلزم مطالعه كتب مربوط به روان شناسی نوجوانی است ، ولی ما در این مقاله به بیان بخشی از نیازهای مهمی می پردازیم  كه عدم توجه وتامین  آنها از جانب والدین وبه خصوص پدران می تواند به طور بالقوه احتمال گرایش دختران به ایجاد ارتباط با جنس مقابل را افزایش دهد . این نیازها عبارتند از : 1-    نیاز به معاشرت و رفاقت با پدری شاداب وآراسته از نظر ویژگیهای ظاهری 2-    نیاز به حمایت های بدون قید وشرط عاطفی ، مالی وغیره در مواقع نیاز 3-    نیاز به بیان آزادانه افكار و عقاید و احساسات و تجربیات در زمینه های مختلف ، برای اطمینان از صحت آنها 4-    نیاز به خلوت صمیمانه با والدین برای اعتراف به خطاها 5-    نیاز به عذر پذیری بزرگوارانه  و راز داری  والدین و هم چنین نیاز به قاطعیت حساب شده آنها در مواقع  لزوم 6-    نیاز به توجه در ایامی همچون روز تولد  ، روز نوجوان ودانش آموز و حتی روز زن 7-    نیاز به اعتماد و اطمینان والدین در همه زمینه ها 8-    نیاز به كسب اطلاعات لازم در شناخت ترفندها و انگیزه های پسران مغرض و یاد گیری واكنشهای  دفاعی اجتماعی در مواجهه ناخواسته با آنها در جریان رفت وآمدهای روزمره .   از تثبیت وتشدید  عواطف دختران پیشگیری كنیم تثبیت وماندگاری نوجوانان  و به خصوص دختران در بعد عاطفی صرف زمینه ساز بروز بسیاری از بیماریهای روانی وپیدایی خصوصیات و رفتارهای غیر اخلاقی و ضد اجتماعی است . انحرافات اخلاقی ، گرایش های عاطفی به جنس مقابل ، گاه از چنین تثبیت و تمركزی بر عواطف سرچشمه می گیرد. بنا براین توصیه می شود كه فضای روانی خانواده و ارزشهای حاكم بر آن به گونه ای باشد . كه زمینه ساز توامان عقلانی - عاطفی نوجوانان  باشد . هر اندازه كه میزان استفاده نوجوانان از ابزارهای شناختی وعقلانی بیشتر باشد به همان اندازه نیز شخصیت متعادلی در مراحل بعدی زندگی خواهد داشت. برخی از اقداماتی كه می توانند در رشد متعادل عقلانی - عاطفی دختران موثر باشند بطور خلاصه عبارتند از : 1-    تشویق دختران به عضویت در گروههای موجه  و رسمی علمی ، مذهبی ، سیاسی و  ورزشی و تحصیلی 2-    ترغیب دختران به پذیرش مسئولیت در خانواده و پیروی از اصول و روشهای عقلانی در جریان زندگی وانجام این مسئولیت ها 3-    شركت دادن آنها در تصمیم گیری های خانوادگی ومشورت با آنها 4-    ارائه استقلال و آزادی های مشروع در تصمیم گیری های مربوط به خود 5-    پرهیز از تحقیر وسرزنش وانتقادهای غیر سازنده   به تقویت همه جانبه عواطف دختران بپردازیم دوران بلوغ ونوجوانی ، دوران شكفتگی عواطف واحساسات است وگرایش بدجنس مقابل به رغم قدرت انگیزش كه دارد فقط یكی از جلوه های این شكفتگی است . تمایلات عاطفی دیگری نیز وجود  دارند كه می توانند حوزه اندیشه و رفتار دختران را سخت تحت تاثیر خود قرار دهند . تمایلاتی كه همچون نوع دوستی ، ایثار و فداكاری ، تمایلات وگرایش های هنری در زمینه های مختلف، گرایش های مذهبی و نیاز به نجوا ونیایش ، علاقمندی به شهر ومحیط زندگی و.... والدین باید به دختران خود زحمت انجام اموری را بدهند كه موجب شود آنها بطور طبیعی و ناخودآگاه بجای تمركز بر تمایلات عاطفی نسبت به جنس مقابل خود به تجربه و ارضای سایر نیازهای ادراك شده معنوی در ساختار و شخصیتی خویش بپردازند . در غیر این صورت كشش های عاطفی - جنسی بر كشش های معنوی نوجوانان غلبه كرده ، فرایند تربیت پذیری نوجوان نیز در آینده بسیار سخت ودشوار خواهد شد .همكاری  والدین با نوجوانان در امور زیر ، راه كارهای مناسبی در تقویت همه جانبه عواطف نوجوانان می باشد : تشویق دختران به عضویت در گروهها وگردهمایی های اعتقادی ومذهبی ، هنری ، وشركت در مراسم دعا ونیایش ، مشاركت با نوجوانان در حل مشكلات عاطفی ، تحصیلی ومالی هم كلاسی ها ، دوستان ، وهمسایگان ، دیدار از بیماران و شركت مسئولانه در ارائه كمك های مادی ومعنوی به نیاز مندان اجتماعی و...  
99
    آخرین مطالب میت تهرونی
    عضو شو کروب ببر سلام دوست عزیزم خوبی میخواستم ازت... کلوب 2راهی = کوروب بازار سلام بچه هاامروز دست پر... حق طلاق زنان در برابر حق ازدواج مجدد مردان حق طلاق... چهار جسد آویزان از پل + عکس  اجساد معلق از پل چهار... حذف برنامه ورزشی «90» از مهرماه مجید رجبی‌معمار،... حذف برنامه ورزشی «90» از مهرماه مجید رجبی‌معمار،... عکس هایی از کمپ ترک اعتیاد دختران و زنان جوان زنان... تصاویر ‌حیرت انگیز‌ معلق‌ ماندن‌ در هوا‌ بمدت 200... ترجمه آهنگ love the way you lie.... مصاحبه بالعیازنگنه:نمی‌خواهم مانکن باشم یا شو بدهم... عکس شفق قطبی خبرآنلاین:شفق قطبی وقتی پدید می‌آید... پشت پرده خداحافطی ناگهانی فرهاد مجیدی طبق اعلام قبلی... چگونه چین پیشرفت كرد؟... لوازم جاسوسی !... سفری به دنیای کودکان مدلهای لباس مهمانی خانم کوچولوها تصاویر فوق العاده زیبای فانتزی تصاویری بی نظیر از دنیای زیبای پرندگان زیباترین و رویایی ترین باغ های جهان گواهینامه رانندگی پس از 950 بار امتحان!... مهر مادری حتی در پرندگان !... نقشه جغرافیایی هدایای روز پدر در مقایسه با روز مادر... اهمیت وضع ظاهری در قضاوت   در آمریكا، طرز لباس پوشیدن... گشت ارشاد امریکا در سال 1922 میلادی عکسی ماندگار... دوازده یا سیزده ؟... بازخوانی تاریخ فروش یک خودرو   تصویر زیر خودرویی... From GOD به : تو تاریخ : امروز موضوع : خودت رفرنس... نحوه تشخیص امکان دیده شدن در اتاق های پرو نحوه تشخیص... چند مطلب جالب زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی... خواص باور نکردنی خیار 1....