شبکه قرآن , qurantv_ir

شبکه قرآن

شبکه قرآن , qurantv_ir

شبکه قرآن

13,097نــــفــــــر
عضو شده اند
13,097نفر عضو شده اند
96/08/23 06:27

صفحه پانصد و هفتاد و یک قرآن مجید

شبکه قرآن
امروز ترجمه سوره مبارکه نوح ، جزء بیست و نهم ، از آیه 11 الی 28

تا بر شما باران پی درپی و پُرریزش بفرستد«11»
و شما را با اموال و فرزندانتان یاری دهد [تا از آن دو بهرۀ کامل ببرید،] و برایتان باغ ها و نهرها پدید آورد«12»
شما را چه شده که عظمت خداوند را باور ندارید؟«13»
درحالی که شما را مرحله به مرحله [از خاک، نطفه، عَلَقه، مُضغه، گوشت و استخوان] آفریده است«14»
آیا ندانسته اید که خداوند هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟«15»
و ماه را در آن ها روشنی بخش، و خورشید را چراغِ فروزان قرار داد«16»
و شما را به گونه ای اعجاب آور از زمین رویانید!«17»
آن گاه شما را به آن بازمی گردانَد، و [در محشر] چنان که باید بیرون می آورَد«18»
خداوند زمین را به نفع شما گسترده و پهناور قرار داد«19»
تا از راه ها و جاده های فراخِ آن [به هرجایش خواستید] بروید «20»
نوح [پس از اینهمه روشنگری و دلسوزی] گفت: پروردگارا! آن ها از من سرپیچی کردند و دنبال کسانی رفتند که مال و فرزندانشان جز خسارت بر آنان نیفزود «21»
و [بر ضد من و آیینم] نیرنگی بسیار بزرگ [که در تودۀ مردم اثرگذار بود] به کار گرفتند«22»
[به مردم] گفتند: هرگز معبودانتان را رها نکنید، و دست از بُت های «وَدّ»، «سُواع»، «یغوث»، «یعوق» و «نَسر» برندارید«23»
و بی تردید بسیاری را [با نیرنگ زدن] گمراه کردند، [پروردگارا!] بر ستمکاران جز گمراهی نیفزای!«24»
نهایتاً به سبب گناهانشان غرق شدند، و [پس از مرگ در برزخ] به آتشی شکننده واردشان کردند که در برابر خدا برای [نجات] آنان یاورانی نیافتند «25»
[این ها پس از آن بود که] نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از این کافران را بر روی زمین باقی مگذار!«26»
که اگر باقی گذاری بندگانت را منحرف می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس نمی زایند«27»
پروردگارا! مرا و پدر و مادرم، و هرکس را درحالی که مؤمن است به خانه ام درآید، و همۀ مردان و زنان مؤمن را [در همۀ اعصار و زمان ها تا قیامت] بیامرز! و ستمکاران را جز هلاکت میفزای !«28»
99
12
2
12
رسول عزیزی , rasoul.azizi098
سه شنبه 23 آبان ، 07:03
کلمات درشت و واضح
ادامه
محمدعلی  آرمیون , armion
سه شنبه 23 آبان ، 06:28
صدق الله العلی العظیم
التماس دعا ...
ادامه