نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

764نــــفــــــر
عضو شده اند
764نفر عضو شده اند
94/09/26 15:04

چادر مشکی تو ، دژ امن تو است!...

نــاصــریـا
چادر مشکی تو ، دژ امن تو است!!!برایت امنیت می آورد...
خیالت راحت؛
گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند...

لایك= چادر زیبای آسمانی را *خواهرم با غرور بر سر کن
نه خجالت بکش نه غمگین باش*چادرت ارزش است باور کن
99